Zarządzenie Nr 57/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
30 grudnia 2010r. w sprawie zmian czynszu
regulowanego za lokale mieszkalne w gmini Gózd.
 Zarzadzenie_Nr_57_2010_A.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-01-31 14:29:54.
Zarządzenie Nr 55/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
31 grudnia 2010r. w sprawie stawek za dostawę
energii cieplnej, stawek wywozu śmieci stałych i
wynajmu autokaru.
 Zarzadzenie_Nr_55_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-01-31 14:25:51.
Zarządzenie Nr 54/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany czynszu za
lokale użytkowe w gminie Gózd.
 Zarzadzenie_Nr_54_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-01-31 14:23:59.
Zarządzenie Nr 50/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
01 grudnia 2010r. w sprawie: powołania komisji
konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko
inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w
wymiarze 1/16 et. w Urzędzie Gminy w Goździe.
 Zarzadzenie_Nr_50_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-01-31 14:21:54.
Zarządzenie Nr 47/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
05 listopda 2010r. w sprawie odbioru robót:
"Prace budowlane przy budowie świetlicy w
Wojsławicach".
 Zarzadzenie_Nr_47_2010_A.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-01-31 14:17:37.
Zarządzenie Nr 46/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
05 listopada 2010r. dot.: Powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy na "Budowa drogi gminnej w m.
Grzmucin - roboty bitumiczne".
 Zarzadzenie_Nr_46_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-01-31 14:09:06.
Zarządzenie Nr 45/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
27 października 2010r. w sprawie określenia
celu, sposobu i terminu przeprowadzenia
inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej oraz
powołania komisji inwentaryzacyjnej.
 Zarzadzenie_Nr_45_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2011-01-31 14:05:07.
Zarządzenie Nr 56/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
31 grudnia 2010r. w sprawie rozwiązania Gminnego
Biura Spisowego powołanego do przeprowadzenia
Powszechnego Spisu Rolnego w 2010r.
 Zarzadzenie_Nr_56_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-12-31 10:04:35.
Zarządzenie Nr 52/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
09 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia dnia 24
grudnia 2010r. dniem wolnym od pracy.
 Zarzadzenie_Nr_52_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-12-10 13:53:05.
Zarządzenie Nr 51/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
6 grudnia 2010r. w sprawie powołania Gminnego
Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego
Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011r.
 Zarzadzenie_Nr_51_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-12-06 14:41:16.
Zarządzenie Nr 49/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
29 listopada 2010r. w sprawie: powołania Komisji
do oceny przydatności do dalszego użytkowania
środków trwałych, pozostałych środków
trwałych oraz pozostałego sprzętu ujętego w
ewidencji ilościowej.
 Zarzadzenie_Nr_49_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-11-29 15:54:50.
Zarządzenie Nr 44/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
27 października 2010r. w sprawie powołania
zespołu ds. zniszczenia dokumentacji
niearchiwalnej z wyborów Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w
dniach 20 czerwca i 4 lipca 2010r.
 Zarzadzenie_Nr_44_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-10-27 12:11:51.
Zarządzenie Nr 43/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
22 października 2010r. w sprawie: powołania
komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na
stanowisko inspektora ds. bezpieczeństwa i
higieny pracy w wymiarze 1/16 et w Urzędzie Gminy
w Goździe.
 Zarzadzenie_Nr_43_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-10-27 12:04:59.
Zarządzenie Nr 42/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
14 października 2010r. dot.: powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy na: "Dostawę 1100 ton kruszywa
drogowego dolomitowego frakcji 0-63 z
przeznaczeniem na remont dróg gminnych, na
terenie gminy Gózd".
 Zarzadzenie_Nr_42_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-10-27 12:02:10 | Data modyfikacji: 2010-10-27 12:14:00.
Zarządzenie Nr 41/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
05.10.2010 roku w sprawie: powołania komisji do
przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego
w Domu Nauczyciela w Goździe przy ul. Lekarskiej
2 w dniu 07.10.2010r.
 zarzadzenie_nr41_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-10-07 08:08:36.
Zarządzenie Nr 40/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
30 września 2010r. w sprawie przyznania nagrody
rocznej za rok 2009 Dyrektorowi Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Goździe.
 Zarzadzenie_Nr_40_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-10-06 16:09:33.
Zarządzenie Nr 39/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
27 września 2010r. w sprawie wyznaczenia na
obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i
plakatów wyborczych.
 Zarzadzenie_Nr_39_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-09-27 16:04:16.
Zarządzenie Nr 38/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
20 września 2010r. w sprawie: powołania komisji
do przekazania dokumentów dotyczących stanowiska
d.s. obronnych i obrony cywilnej w Urzędzie Gminy
w Goździe.
 Zarzadzenie_Nr_38_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-09-27 16:01:14.
Zarządzenie Nr 37/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
6 września 2010r. w sprawie: powołania komisji
konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko
inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w
wymiarze 1/16 etatu w Urzędzie Gminy w Goździe.
 Zarzadzenie_Nr_37_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-09-07 15:20:55.
Zarządzenie Nr 36/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
2 września 2010r. dot.: Powołania Komisji
Przetargowej w sprawie przetargu ofertowego na
sprzedaż składników rzeczowych majątku
ruchomego.
 Zarzadzenie_Nr_36.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-09-07 14:49:46.
Zarządzenie Nr 35/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
1 września 2010r. dot.: Powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Poprawa stanu
naturalnego oraz podniesienie standardów życia
mieszkańców i atrakcyjności inwestycyjnej gminy
poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej z
przyłączami, pompowniami w miejscowościach:
Karszówka, Klwatka Królewska i Małęczyn na
terenie gminy Gózd".
 Zarzadzenie_Nr_35.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-09-07 14:34:57 | Data modyfikacji: 2010-09-07 14:46:56.
Zarządzenie Nr 34/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
1 września 2010r. dot.: Powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy na: "Przebudowę drogi gminnej w
m. Małęczyn, ul, Ziembickiego".
 Zarzadzenie_Nr_34.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-09-07 14:33:00 | Data modyfikacji: 2010-09-07 14:51:39.
Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
13 sierpnia 2010r. w sprawie powołania komisji
celem odebrania inwestycji p.n. "Poprawa stanu
naturalnego i efektywności energetycznej poprzez
zastosowanie systemu solarnego w placówkach
szkolnych Gminy Gózd'.
 Zarzadzenie_Nr_33.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-09-07 14:28:12.
Zarządzenie Nr 32/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
10 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia terminu
składania wniosków o dofinansowanie dzieciom i
uczniom zakupu podręczników.
 Zarzadzenie_Nr_32.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-09-07 14:23:57.
Zarządzenie Nr 31/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
11 sierpnia 2010r. w sprawie odbioru końcowego
zadania: "Modernizacja drogi gminnej w m. Kłonów
odcinek dł. 360 mb".
 Zarzadzenie_Nr_31.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-09-07 14:20:57.
Zarządzenie Nr 30/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
11 sierpnia 2010r. w sprawie odbioru końcowego
zadania: "Modernizacja drogi gminnej w m.
Kłonów".
 Zarzadzenie_Nr_30.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-09-07 14:16:49.
Zarządzenie Nr 29/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
6 sierpnia 2010r. dot.: powołania komisji w celu
oceny przydatności do dalszego użytkowania
składników rzeczowych majątku ruchomego.
 Zarzadzenie_Nr_29.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-09-07 14:14:01.
Zarządzenie Nr 28/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
2 sierpnia 2010r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego.
 Zarzadzenie_Nr_28.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-09-07 14:10:11.
Zarządzenie Nr 27/2010 Wójta Gminy Gózd w
sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o
stopień nauczyciela mianowanego.
 Zarzadzenie_Nr_27.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-09-07 14:07:15.
Zarządzenie Nr 25/2010 Wójta Gminy Gózd dot.:
Powołania Komisji Przetargowej w sprawie
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
na: "Budowę chodników dla pieszych w ciągu
drogi krajowej nr 12, w miejscowości Gózd i
Klwatka".
 Zarzadzenie_Nr_25.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-09-07 14:05:12.
Zarządzenie Nr 23/B/2010 Wójta Gminy Gózd w
sprawie odbioru końcowego zadania: "Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej z przyłączami i
pompowniami w miejscowości Karszówka".
 Zarzadzenie_Nr_23B.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-09-07 14:01:53.
Zarządzenie Nr 23/A/2010 Wójta Gminy Gózd w
sprawie odbioru końcowego zadania: "Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budy
Niemianowskie i Lipiny do oczyszczalni w
Goździe".
 Zarzadzenie_Nr_23A.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-09-07 14:00:03.
Zarządzenie Nr 26/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
28 lipca 2010r. w sprawie: powołania komisji do
przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego
w Domu Nauczyciela w Goździe przy ul. Lekarskiej
2 w dniu 02.08.2010r.
 Zarzadzenie_Nr_26_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-07-28 11:18:20.
Zarządzenie Nr 22/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
17 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia przerwy w
pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych.
 Zarzadzenie_Nr_22_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-06-18 14:11:24 | Data modyfikacji: 2010-06-18 15:52:01.
Zarządzenie Nr 21/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
15 czerwca 2010r. zmieniające zarządzenie w
sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do
przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w
2010r.
 Zarzadzenie_Nr_21_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-06-15 12:02:54.
Zarządzenie Nr 18/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
1 czerwca 2010r. w sprawie powołania Gminnego
Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego
Spisu Rolnego w 2010r.
 Zarzadzenie_Nr_18_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-06-07 09:10:01.
Zarządzenie Nr 17/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
1 czerwca 2010r. w sprawie powołania obwodowych
komisji wyborczych w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej.
 Zarzadzenie_Nr_17_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-06-02 17:30:48.
Zarządzenie Nr 16/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
26 maja 2010r. dot.: powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy na: "Dostawę materiałów
budowlanych dla zadania pn: Niwelacja zagrożeń
związanych z wypadkami samochodowymi i poprawa
bezpieczeństwa oraz wzrost jakości usług
turystycznych poprzez budowę parkingów i
chodników w m. Gózd i w m. Klwatka na terenie
gminy Gozd".
 Zarzadzenie_Nr_16_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-05-26 15:55:57.
Zarządzenie Nr 2/2B/2010 Wójta Gminy Gózd z
dnia 16 marca 2010r. w sprawie przedłożenia
Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009r.
wraz z załącznikami.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009r. - patrz: zakładka Budżet 2009

 Zarzadzenie_Nr_2_2B_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-05-10 16:32:34 | Data modyfikacji: 2010-05-10 16:39:05.
Zarządzenie Nr 15/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
4 maja 2010r. w sprawie wyznaczenia na obszarze
gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i
plakatów wyborczych.
 Zarzadzenie_Nr_15_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-05-10 16:28:10.
Zarządzenie Nr 14/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
20 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia dnia 30
kwietnia 2010r. dniem wolnym od pracy.
 Zarzadzenie_Nr_14_2010_.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-05-10 16:25:33 | Data modyfikacji: 2010-05-10 17:07:47.
Zarządzenie Nr 13/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
20 kwietnia 2010r. w sprawie powołania Komisji do
dokonywania przeglądu materiałów zawierających
informacje niejawne stanowiące tajemnicę
służbową.
 zarzadzenie_13_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-05-10 16:19:50.
Zarządzenie Nr 12/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
15 kwietnia 2010r. w sprawie zakończenia sezonu
grzewczego.
 zarzadzenie_12_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-05-10 16:17:21.
Zarządzenie Nr 11/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
19 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia opłaty za
dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku
sposobem udostępnienia informacji publicznej lub
koniecznością przekształcenia informacji w
formę wskazaną we wniosku.

zarzadzenie_11_2010.pdf

wniosek_o_udostepnienie_informacji.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-05-10 16:11:31 | Data modyfikacji: 2010-05-10 16:15:55.
Zarządzenie Nr 10/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
6 kwietnia 2010r. dot.: Powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstwie art.
11 ust. 8 ustawy na: "Niwelacja zagrożeń
związanych z wypadkami samochodowymi i poprawa
bezpieczeństwa oraz wzrost jakości usług
turystycznych poprzez budowę parkingów i
chodników w m. Gózd i w m. Klwatka na terenie
gminy Gózd".
 zarzadzenie_10_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-05-10 16:07:08.
Zarządzenie Nr 9/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia 9
marca 2010r. w sprawie: powołania komisji do
przeprowadzenia kontroli podatkowej dotyczącej
podatku od nieruchomośći.
 zarzadzenie_9_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-05-10 16:02:44.
Zarządzenie Nr 8/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
16 lutego 2010r. dot.: Powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy na: "Przebudowę drogi gminnej w
m. Małęczyn ul. Ziembickiego".
 zarzadzenie_8_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-05-10 15:58:08 | Data modyfikacji: 2010-05-10 16:01:09.
Zarządzenie Nr 7/2010 Wójta Gminy Gózd - Szefa
Obrony Cywilnej Gminy z dnia 15 lutego w sprawie:
wytycznych Wójta Gminy Gózd i Planu zasadniczych
przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej na
2010r.
 zarzadzenie_7_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-05-10 15:52:23.
Zarządzenie Nr 6/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
11 lutego 2010r. dot.: Powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy na: "Modernizację drogi gminnej
w m. Kłonów'.
 zarzadzenie_6_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-05-10 15:46:29.
Zarządzenie Nr 05/2010 Wójta Gminy Gózd - Szefa
Obrony Cywilnej Gminy z dnia 25.01.2010r. w
sprawie opracowania dokumentów stanowiących
podstawę do wykonania zadań obronnych w Gminie
Gózd w 2010r.
 Zarzadzenie_05_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-02-17 11:56:38.
Zarządzenie Nr 04/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
22.01.2010r. w sprawie wysokości oraz warunków
ustalenia należności przysługujących
pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Gminy i
Jednostkach Organizacyjnych z tytułu podróży
służbowej na obszarze kraju.
 Zarzadzenie_04_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-02-17 11:53:13.
Zarządzenie Nr 3/2010 Wójta Gminy w Goździe z
dnia 20.01.2010r. w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia kontroli podatkowej dotyczącej
podatku od nieruchomości.
 Zarzadzenie_03_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-02-17 11:49:48.
Zarządzenie Nr 02/2010 Wójta Gminy w Goździe z
dnia 04.01.2010r. w sprawie wysokości pogotowia
kasowego na 2010r.
 Zarzadzenie_02_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-02-17 11:47:23.
Zarządzenie Nr 01/2010 Wójta Gminy w Goździe z
dnia 04.01.2010r. w sprawie wysokości stałych
zaliczek na 2010r.
 Zarzadzenie_01_2010.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2010-02-17 11:45:57.
Data wprowadzenia: 2010-02-17 11:45:57
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska