Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
° 2024
° 2023
° 2022
° 2021
° 2020
° 2019
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
Program CZYSTE POWIETRZE
WYBORY DO EUROPARLAMENTU 2024
WYBORY SAMORZĄDOWE 2024
WYBORY PARLAMENTARNE 2023
Taryfy za wodę i ścieki
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zawiadomienia_Informacje > 2022 strona główna 

2022
Informacja o wydaniu w dniu 30 grudnia 2022 r.
decyzji oreślającej środowiskowe uwarunkowania
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie
Elektrowni Fotowoltaicznej "PEF PV 017" o mocy do
2 MW wraz z infrastrukturą techniczną, z
możliwością wydzielenia mniejszych inwestycji
zlokalizowanych na części działek nr ewid. 545
i 546/2 gm. Gózd, obręb Małęczyn

ROŚiMK_020123_informacja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-01-02 13:34:36, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Informacja o zamiarze bezpośredniego zawarcia
rocznej umowy na świadczenie usług przewozowych
na gminnych liniach komunikacyjnych

UG_221222_informacja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-22 11:43:05, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomienie-obwieszczenie o prawie Stron do
czynnego udziału w każdym stadium postępowania
w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie
Elektrowni Fotowoltaicznej "PEF PV 017" o mocy do
2 MW wraz z infrastrukturą techniczną, z
możliwością wydzielenia mniejszych inwestycji
zlokalizowanych na części działek 545 i 546/2,
gm. Gózd, obręb Małęczyn

ROŚiMK_081222_zawiadomienie_obwieszczenie3.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-08 12:59:48, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomienie-obwieszczenie o prawie Stron do
czynnego udziału w każdym stadium postępowania
w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na przebudowie
drogi gminnej w miejscowości Kłonów,
realizowanego na działkach ew. nr 294 i 488 w
obrębie Kłonów, w miejscowości Kłonów

ROŚiMK_081222_zawiadomienie_obwieszczenie2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-08 12:56:01, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomienie-obwieszczenie o prawie Stron do
czynnego udziału w każdym stadium postępowania
w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na przebudowie
drogi gminnej Wojsłwice-Kłonówek, realizowanego
w miajscowościach: Wojsławice, Kłonówek

ROŚiMK_081222_zawiadomienie_obwieszczenie1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-08 12:52:49, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej w miejscowości Niemianowice oraz w
miejscowości Kuczki-Kolonia, polegającej na
rozbudowie oświetlenia ulicznego

RBiI_031022_zawiadomienie3.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-03 12:39:19, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej w miejscowości Lipiny,
polegającej na rozbudowie oświetlenia ulicznego
w miejscowości Lipiny

RBiI_031022_zawiadomienie2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-03 12:28:20 Informację zaktualizowano 2022-10-03 12:55:20, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej w miejscowości Lipiny,
polegającej na rozbudowie oświetlenia ulicznego

RBiI_031022_zawiadomienie1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-03 12:24:01, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej w miejscowości Małęczyn na
działkach o nr. ewid.: 711/7, 751, 762/5, 763/8
polegającej na rozbudowie oświetlenia ulicznego

BGK_230922_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-09-23 13:49:59, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej w miejscowości Małęczyn,
polegającej na budowie sieci gazowej średniego
ciśnienia

BGK_200922_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-09-20 12:38:21, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomienie-obwieszczenie o prawie Stron do
czynnego udziału w każdym stadium postępowania
w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie
kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w
miejscowości Gózd, Kuczki-Kolonia, Kuczki Wieś,
Niemianowice, gm. Gózd

ROSiMK_170822_zawiadomienie_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-08-17 12:07:19, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Informacja o wydaniu w dniu 21 lipca 2022 r.
decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegajacego na przebudowie drogi gminnej w
miejscowości Małęczyn, ul. Ziembickiego,
realizowanego na działce nr ewid. 672/2

ROSiMK_210722_informacja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-07-21 14:37:28, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomienie-obwieszczenie o prawie Stron do
zapoznania się z aktami sprawy w przedmiocie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na przebudowie drogi gminnej w
miejscowości Małęczyn, ul. Ziembickiego na
działce ewid. nr 67/2 w obrębie Małęczyn

ROSiMK_150622_zawiadomienie_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-06-15 15:00:11, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Wojewoda Mazowiecki informuje o toczącym się
postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania
decyzji potwierdzającej nabycie z dniem 1
stycznia 1999 r. z mocy prawa przez powiat
radomski prawa własności nieruchomości
położonej w powiecie radomskim, gm. Gózd, w
obrębie 0009 Gózd, oznaczonej na mapie z
projektem podziału jako działka nr 1374/6 o pow.
0,0097 ha (wydzielona z działki nr 1374/2)
zajętej pod drogę publiczną - powiatową nr
34438 (obecnie 3532W) Gózd-Rawica i wzywa
wszystkie zainteresowane osoby, aby w terminie 7
dni od dnia zapoznania się z niniejszym
zawiadomieniem zgłosiły swoje ewentualne prawa
do wyżej opisanej nieruchomości lub złożyły
wyjaśnienia mogące mieć istotny wpływ na
rozstrzygnięcie w sprawie

WM_070622_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-06-07 09:34:26, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Wojewoda Mazowiecki zawiadamia o toczącym sie
postępowaniu administracyjnym w sprawie nabycia
przez Powiat Radomski prawa własności
nieruchomości położonej w gminie Gózd, obręb
Drożanki oraz wzywa wszystkie zainteresowane
osoby do zgłaszania swoich ewentualnych praw do
ww. nieruchomości lub złożenia wyjaśnień
mogących mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie
w sprawie

WM_170522_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-17 12:56:25, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej w miejscowości Klwatka, na
działce nr 435, polegającej na przebudowie drogi
gminnej

BGK_130522_zawiadomiene1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-13 13:34:05, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej w miejscowości Małęczyn, gm.
Gózd, polegającej na budowie sieci
elektroenergetycznej średniego i niskiego
napięcia wraz z kanalizacją kablową w ramach
zadania "PBW przebudowy i rozbudowy linii 15kV
Gołębiów-Maków Tor-1, odgałęzienie k-k
Małęczyn, gm. Gózd. zadanie 7 - RE Radom,
odcinek Małęczyn, ul. Radomska

BK_130522_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-13 13:26:27, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej w miejscowości Małęczyn,
polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej
średniego napięcia wraz z kanalizają kablową w
ramach zadania "PBW przebudowy i rozbudowy linii
15 kV Gołębiów-Maków Tor-1, odgałęzienie k-k
Klwatka, gm. Gózd. Zadania 5-RE Radom, odcinek
Małęczyn, ul. Lubelska

BGK_050522_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-05 14:37:30, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę
rowu przydrożnego polegającą na zarurowaniu
jego fragmentu na długości 11,5 m (działka nr
ewid. 1/1 obręb 0005 Małęczyn, gm. Gózd) na
potrzeby budowy zjazdu publicznego z drogi
powiatowej nr 3528W

PGW_130422_informacja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-04-13 14:14:48, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomienie z dnia 17 marca 2022 r. o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji zlokalizowanej w miejscowości
Gózd polegającej na budowie podbudowy słupowej
dla linii kablowych w miejscowości Gózd, gmina
Gózd

BGK_080422_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-04-08 11:59:31, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomienie z dnia 9 marca 2022 r. o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji zlokalizowanej w miejscowościach:
Małęczyn, Niemianowice, Klwatka polegającej na
budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN na
terenie gminy Gózd

BGK_080422_zawiadomienie1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-04-08 11:55:39, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z
aktami sprawy dotyczącej ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Piskornica, gm. Gózd

BGK_210322_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-21 10:31:32, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z
aktami sprawy dotyczącej lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji zlokalizowanej w
miejscowości Małęczyn, polegającej na budowie
sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego
napięcia wraz z kanalizacją kablową w ramach
zadania "PBW przebudowy i rozbudowy linii 15 kV
Gołębiów-Maków Tor-1, odgałęzienie k-k
Małęczyn, gm. Gózd. Zadanie 7 - RE Radom,
odcinek Małęczyn, ul. Ziembickiego

BGK_090322_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-09 14:44:30, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Informacja o wydaniu w dniu 16 lutego 2022 r.
decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o
mocy 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną na działce nr 517/1 obręb
Kolonia-Kłonówek w gminie Gózd

ROŚiMK_160222_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-02-16 14:14:28, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomienie-obwieszczenie z dnia 17 stycznia
2022 r. o prawie stron do czynnego udziału w
każdym stadium postępowania administracyjnego w
przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie i
eksploatacji farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,5
MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
na działce nr 517/1 obręb Kolonia Kłonów, gm.
Gózd

ROŚiMK_170122_zawiadomienie_obwieszczenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-01-17 16:57:56, wprowadzający: Agnieszka D?browska
wersja do druku