Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
° 2024
° 2023
° 2022
° 2021
° 2020
° 2019
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
Program CZYSTE POWIETRZE
WYBORY DO EUROPARLAMENTU 2024
WYBORY SAMORZĄDOWE 2024
WYBORY PARLAMENTARNE 2023
Taryfy za wodę i ścieki
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zawiadomienia_Informacje > 2020 strona główna 

2020
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działce nr 718/17 położonej w
miejscowości Małęczyn, gm. Gózd, polegającej
na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE DN
63

BGK_281220_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-29 14:48:48, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach położonych w
miejscowości Klwatka, gm. Gózd, polegającej na
wykonaniu dokumentacji projektowo-wykonawczej na
budowę kanalizacji sanitarnej w m. Klwatka
Królewska, gm. Gózd do oczyszczalni ścieków w
Klwatce Królewskiej

BGK_151220_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-29 14:44:53, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach położonych w
miejscowości Klwatka, gm. Gózd, polegającej na
budowie sieci elektroenergetycznej średniego
napięcia wraz z kanalizacją kablową w ramach
zadanie PBW przebudowy i rozbudowy linii 15kV
Gołębiów-Maków Tor-1, odgałęzienie k-k
Klwatka Figietów. Zadanie 6 - RE Radom

BGK_221220_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-22 08:33:50, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach 552/4, 552/5
położonych w miejscowości Gózd, gmina Gózd
polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w
m. Gózd (plac OSP)

BGK_161220_zawiadomienie2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-16 14:01:57, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej w miejscowościach: Małęczyn,
Kiedrzyn, Janów polegającej na budowie
elektroenergetycznej sieci kablowej średniego
napięcia 15 kW wraz z kanalizacją
światłowodową, złączy kablowych SN oraz
słupowej stacji transformatorowej

BGK_161220_zawiadomienie1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-16 13:58:06, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działce nr 757/5 położonej w
miejscowości Klwatka, gmina Gózd polegającej na
budowie sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej
z czterema przyłączami

BGK_041220_Zawiadomienie1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-07 12:54:20, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działce nr 730/4 położonej w
miejscowości Małęczyn, gmina Gózd,
polegającej na budowie gazociągu średniego
ciśnienia DN63PE

BGK_071220_Zawiadomienie2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-07 12:50:47, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomieniu o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 184/6, 188, 886/7
położonych w miejscowości Małęczyn, gmina
Gózd polegającej na budowie gazociągu
średniego ciśnienia DN40PE

BGK_071220_Zawiadomienie3.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-07 12:45:47, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomienie o przekazaniu do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Radomiu odwołania
złożonego przez Inwestora od decyzji Wójta
Gminy Gózd z dnia 15 października 2020 r. znak:
ROSiMK.6220.5.2019/2020 określającej
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowa
Gospodarstwa Hodowlanego w Kłonowie na działce o
nr. ew. 137, 170, 171 obręb 0018 Kłonów, gmina
Gózd

ROSiMK_121120_informacja_odwolanie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-11-12 15:07:08, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomienie o przekazaniu do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Radomiu odwołania
złożonego przez Strony postępowania od decyzji
Wójta Gminy Gózd z dnia 15 października 2020 r.
znak: ROŚiMK. 6220.5.2019/2020 określającej
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowa
Gospodarstwa Hodowlanego w Kłonowie na działce o
nr. ewid. 137, 170, 171 obręb 0018 Kłonów,
gmina Gózd

ROSiMK_051120_informacja_odwolanie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-11-05 11:02:40, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Informacja Wójta Gminy Gózd o wydaniu decyzji
określającej środowiskowe uwarunkowania dla
przedsięwzięcia: Rozbudowa Gospodarstwa
Hodowlanego w Kłonowie na działce o nr. ewid.
137, 170, 171, obręb 0018 Kłonów, gm. Gózd

ROSiMK_151020_informacja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-15 13:53:46, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 9
października 2020 r. o toczącym się
postępowaniu w sprawie decyzji potwierdzającej
nabycie przez gminę Gózd, z mocy prawa, z dnia 1
stycznia 1999 r. części działki nr 857
oznaczonej na mapie sytuacyjnej jako działka nr
857/1 położonej w gminie Gózd, obręb 0009
Gózd, zajętej pod drogę gminną

WM_091020_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-14 13:51:26, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektów Uproszczonego Planu Lasu dla lasów
stanowiących własność osób fizycznych i
wspólnot gruntowych gminy Gózd

UG_300920_zawiadomienie.pdf

Zalacznik_wniosek_zastrzezenia_wlascicieli.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-01 09:19:42, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 394/2, 394/3,
395/3, 395/4 położonych w miejscowości
Małęczyn, gm. Gózd polegającej na budowie
siecie elektroenergetycznej niskiego napięcia

BGK_150920_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-01 09:15:15, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach położonych w m.
Małęczyn polegającej na budowie oświetlenia
ulicznego w miejscowości Małęczyn, ul. Bankowa

BGK_020920_zawiadomienie

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-04 20:14:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu
zawiadamia, że został przedłużony termin
rozpatrzenia odwołań stron postępowania od
decyzji Wójta Gminy Gózd z dnia 25.05.2020 r.
ustalającej lokalizację inwestycji celu
publicznego polegającej na budowie infrastruktury
technicznej WA-0085

SKO_310820_zawiadomienie_WA_0085

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-31 14:55:06, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu
zawiadamia, że został przedłużony termin
rozpatrzenia odwołań stron postępowania od
decyzji Wójta Gminy Gózd z dnia 25.05.220 r.
ustalającej lokalizację inwestycji celu
publicznego polegającej na budowie wieży
telekomunikacyjnej z wyposażeniem w m. Gózd

SKO_310820_zawiadomienie_Gozd

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-31 14:51:33, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 220/10, 220/11
położonych w m. Małęczyn, polegającej na
budowie gazociągu średniego ciśnienia DN40PE

BGK_310820_zawiadomienie_Maleczyn

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-31 14:40:41, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach położonych w m.
Grzmucin, polegającej na budowie Stacji
Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą
towarzyszącą

BGK_310820_zawiadomienie_Grzmucin

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-31 14:36:58, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Wystąpienie pokontrolne dot. protokołu z
kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie
Gminy w Goździe przez Regionalną Izbę
Obrachunkową w Warszawie podpisanego w dniu
10.06.2020 r.

RIO_wystapienie_pokontrolne_2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-26 11:39:32, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wydaniu w dniu 20 sierpnia 2020 r.
decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania
dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa
stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości
Grzmucin wraz z infrastrukturą towarzyszącą
nadziemną i podziemną

ROSiMK_200820_informacja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-20 14:00:08, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o przekazaniu do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Radomiu odwołania
złożonego przez Inwestora w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa gospodarstwa
hodowlanego w Kłonowie na działkach ew. o nr.
137, 170, 171 obręb 0018 Kłonów, gm. Gózd,
powiat radomski"

ROSiMK_140820_informacja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-17 15:27:23 Informację zaktualizowano 2020-08-17 15:29:21, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach położonych w
miejscowości Lipiny, gm. Gózd, polegającej na
budowie linii kablowej niskiego napięcia

BGK_130820-zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-13 14:57:10, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się i
wypowiedzenia co do zebranych dowodów i
materiałów przed wydaniem decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na: Budowie stacji
uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Grzmucin,
gm. Gózd wraz z infrastrukturą towarzyszącą
nadziemną i podziemną i...

ROSiMK_120820_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-13 09:50:48, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 261/5, 261/1
położonych w miejscowości Budy Niemianowskie,
gm. Gózd polegającej na budowie oświetlenia
ulicznego w miejscowości Budy Niemianowskie

BGK_310720_zawiadomienie2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-04 09:45:02 Informację zaktualizowano 2020-08-04 09:48:32, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 421/10, 421/3,
415, 421/8, 407/3, 421/7, 409/1, 409/5
położonych w miejscowości Podgóra, gm. Gózd
polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w
miejscowości Podgóra, gm. Gózd

BGK_310720_zawiadomienie1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-04 09:40:46, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wydaniu w dniu 3 sierpnia 2020 r.
decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie
Gospodarstwa Hodowlanego w Kłonowie na działce o
nr. ew. 141/1, obręb 0018 Kłonów, gm. Gózd,
pow. radomski, woj. mazowieckie

ROŚiMK_030820_informacja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-03 11:40:24, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 140, 136/2, 136/3,
136/9, 165/2, 886/7 położonych w miejscowości
Małęczyn, gm. Gózd

BGK_170720_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-31 14:07:39, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Radomiu o wydaniu decyzji uchylającej w całości
decyzję Wójta Gminy Gózd z dnia 2 kwietnia 2020
r. odmawiającą wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie
Gospodarstwa Hodowlanego w miejscowości Kłonów
na działkach o nr. ew. 137, 170, 171

SKO_080620_informacja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-16 11:57:52, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o przekazaniu do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Radomiu odwołania
złożonego przez Inwestora - Krzyżanowski
Partners Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia: Budowa Gospodarstwa Hodowlanego
w Kłonowie na działce ew. o nr. 141/1

ROSiMK_050620_informacja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-05 11:31:43, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wydaniu decyzji określającej
środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie Gospodarstwa Hodowlanego
w Kłonowie na działce o nr. ew. 141/1

ROSiMK_100520_informacja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-19 14:07:24, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działce nr 724/1 położonej w
miejscowości Małęczyn, gm. Gózd, polegającej
na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 63
PE

BGK_180520_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-18 14:32:22, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o przekazaniu do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Radomiu odwołania
złożonego przez Inwestora w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa Gospodarstwa
Hodowlanego w Kłonowie na działkach ew. o nr.
137, 170, 171, obręb 0018 Kłonów, gm. Gózd

ROŚiMK_120520_SKO_odwolanie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-12 09:33:19, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego dla inwestycji polegającej na
budowie drogi pieszo-rowerowej wzdłuż drogi
powiatowej 3528W Kiedrzyn-Radom, na przebudowie
urządzeń wodnych - rowów przydrożnych drogi
powiatowej 3528W Kiedrzyn-Radom-ul. Lubelska
poprzez wykonanie przebudowy istniejących
przepustów oraz zarurowanie poszczególnych
odcinków rowów

PGWWP_270420_informacja.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-27 13:50:42, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej w miejscowości: Myśliszewice,
Klwatka, Kiedrzyn, Małęczyn, polegającej na
budowie sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie
wyższym niż 0,5 MPa

BGK_090420_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-21 14:06:47, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wydaniu decyzji umarzającej
postępowanie w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowa
drogi gminnej nr 350119W w miejscowości
Małęczyn, ul. Kościelna"

ROŚiMK_200420_informacja2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-20 13:12:48, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Informacja o wydaniu decyzji określającej
środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia
polegającego na: "Przebudowa drogi gminnej Nr
350110W Kłonów-Kuczki"

ROŚiMK_200420_informacja1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-20 13:10:26, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 375/7, 375/4
położonych w miejscowości Grzmucin, gm. Gózd
polegającej na budowie słupowej stacji
transformatorowej, budowie linii kablowej Sn i nN

BGK_060420_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-17 13:56:42, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach o nr.: 819/17, 463/6,
463/20, 463/19, 463/18, 463/16, 463/15, 463/13,
463/11, 819/11 położonych w miejscowości
Małęczyn, gmina Gózd, polegającej na budowie
przyłącza do sieci elekroenergetycznej
dziewięciu budynków mieszkalnych

BGK_010420_zawiadomie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-01 14:25:43, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie-obwieszczenie o prawie Stron do
czynnego udziału w każdym stadium postępowania
w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowa
drogi gminnej nr 350119W w miejscowości
Małęczyn, ul. Kościelna

ROŚiMK_130320_zawiadomienie3.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-16 16:28:26, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie-obwieszczenie o prawie Stron do
czynnego udziału w każdym stadium postępowania
w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowa
drogi gminnej nr 350110W Kłonów-Kuczki

ROŚiMK_130320_zawiadomienie2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-16 16:20:56, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie-obwieszczenie o prawie Stron do
czynnego udziału w każdym stadium postępowania
w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowa
drogi gminnej nr 350109W w miejscowości
Małęczyn, ul. Szkolna

ROŚiMK_130320_zawiadomienie1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-16 16:19:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z
aktami sprawy dotyczącej ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego pn.: Budowa stacji
bazowej telefonii komórkowej P4 "RAD3317C" wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną na
działce nr 551/4 w miejscowości Klwatka

BGK_100320_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-12 15:08:35, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z
aktami sprawy dotyczącej ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego pn.: Budowa wieży
telekomunikacyjnej z wyposażeniem, montaż anten
radiolinii na wieży i urządzeń technicznych pod
wieżą, wykonanie ogrodzenia i budowa
wewnętrznej linii zasilającej na działce nr 843
położonej w miejscowośći Gózd

BGK_090320_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-12 15:06:07, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z
aktami sprawy dotyczącej ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego pn.: Budowa obiektu
infrastruktury technicznej WA-0085 obejmującej:
budowę wieży telekomunikacyjnej z wyposażeniem,
montaż anten radiolinii na wieży i urządzen
technicznych pod wieżą, wykonanie ogrodzenia i
budowa wewnętrznej linii zasilającej na działce
nr 266 położonej w miejscowości Grzmucin

BGK_060320_zawiadomienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-12 15:01:52, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 40/12, 74, 87/9,
87/15 położonych w miejscowości Kiedrzyn, gm.
Gózd, polegającej na budowie sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej

BGK_250220_zawiadomienie2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-25 12:47:06, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy celu publicznego dla inwestycji
zlokalizowanej na działkach nr 823/9, 823/12,
823/13, 370, 680, 680, 674/9, 673/2 położonych w
miejscowości Małęczyn, gm. Gózd, polegającej
na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE DN
Ø 63, PE DN Ø 40

BGK_250220_zawiadomienie1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-25 12:40:38, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z
dnia 31 stycznia 2020r. o wydaniu decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego
na:"Budowie drogi pieszo-rowerowej wzdłuż drogi
powiatowej 3528W Kiedrzyn - Radom".
 ROSiMK_310120_zawiadomienie_obwieszczenie.pdf.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-01-31 09:35:03 Informację zaktualizowano 2020-01-31 09:36:47, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z
dnia 17 stycznia 2020 r. o wydaniu decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"Budowie fermy drobiu w Kłonowie na działce ew.
o nr. 141/1, obręb 0018 Kłonów, gm. Gózd,
powiat radomski, woj. mazowieckie"

ROŚiMK_170120_zawiadomienie_obwieszczenie2

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-17 14:42:15, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Gózd z
dnia 17 stycznia 2020 r. o wydaniu decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
"Rozbudowa fermy drobiu w Kłonowie na działce ew
o nr. 137, 170, 171 obręb 0018 Kłonów, gm.
Gózd, powiat radomski, woj. mazowieckie

ROŚiMK_170120_zawiadomienie_obwieszczenie1

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-17 14:38:19, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku