Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
° Regulamin
° Załatwianie spraw
- Referat finansowy
- Referat Budownictwa, Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej.
- Referat Utrzymania Infrastruktury Technicznej
- Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego
- Referat Organizacyjno-Administracyjny
- Urząd Stanu Cywilnego
- Samodzielne stanowiska pracy
- Stanowiska z powołania: Sekretarz i Skarbnik
° Ewidencje i rejestry
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
Program CZYSTE POWIETRZE
WYBORY DO EUROPARLAMENTU 2024
WYBORY SAMORZĄDOWE 2024
WYBORY PARLAMENTARNE 2023
Taryfy za wodę i ścieki
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Urząd Gminy > Załatwianie spraw strona główna 

Załatwianie spraw

 

Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania indywidualnych spraw obywateli w Urzędzie Gminy.

 

 1. Zasady postępowania w sprawach wnoszonych przez interesantów oraz terminy ich załatwiania określone są w "Kodeksie Postępowania Administracyjnego" oraz odpowiednich przepisach szczególnych.
 2. Pracownicy Urzędu są zobowiązani do kulturalnego, sprawnego i rzetelnego rozpatrywania indywidualnych spraw obywateli, kierując się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.
 3. Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwienie indywidualnych spraw obywateli ponoszą pracownicy zgodnie z ustalonymi zakresami obowiązków.
 4. Kontrolę i koordynację działań komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie załatwiania indywidualnych spraw obywateli w tym zwłaszcza skarg, wniosków i interwencji sprawuje sekretarz Gminy.
 5. Sprawy wniesione przez obywateli do Urzędu są ewidencjonowane w spisach lub rejestrach spraw, prowadzonych w urzędzie.
 6. Pracownicy obsługujący interesantów zobowiązani są do załatwiania spraw w sposób nie wymagający wielokrotnego stawiennictwa interesanta w Urzędzie a w szczególności:
 • udzielania informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy i wyjaśnianiu treści obowiązujących przepisów;
 • rozstrzygnięcia sprawy, jeżeli to możliwe, a w pozostałych przypadkach w określonych terminach załatwiania;
 • informowanie zainteresowanych o stanie załatwienia sprawy;
 • powiadomieniu zainteresowanego o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia sprawy w przypadku zaistnienia takich okoliczności lub konieczności;
 • informowanie o przysługujących środkach odwoławczych lub środkach zaskarżenia od wydanych rozstrzygnięć;
 • poświadczenie odpisów (kserokopii) dokumentów wykonawczych przez interesantów w toku załatwienia sprawy.

7.Interesanci mają prawo uzyskiwać informacje w formie pisemnej, ustnej, telefonicznej lub pocztą elektroniczną.

 

Wójt Gminy Gózd  - Paweł Dziewt 

przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków

we wtorki od godziny 900 - 1200 i od 1530 -1630  

 

Przewodniczący Rady Gminy Gózd - Jan Wasiak

przyjmuje interesantów

w każdy poniedziałek w godz. 1300- 1500 

 

Sekretarz Gminy Gózd - Joanna Tkaczyk 

przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków

codziennie w godzinach urzędowania

 

Pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu przyjmują interesantów w ciągu całego dnia pracy.

Z przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków sporządzane są protokoły. Centralny rejestr skarg i wniosków indywidualnych wpływających do Urzędu oraz skarg zgłaszanych w czasie przyjęć interesantów prowadzony jest na stanowisku ds kancelaryjnych.

 
Data wprowadzenia informacji 2007-05-26 15:39:10 Informację zaktualizowano 2024-07-04 13:52:05, wprowadzający: Agnieszka D?browska

Zobacz:
 Referat finansowy .  Referat Budownictwa, Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej. .  Referat Utrzymania Infrastruktury Technicznej .  Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego .  Referat Organizacyjno-Administracyjny .  Urząd Stanu Cywilnego .  Samodzielne stanowiska pracy .  Stanowiska z powołania: Sekretarz i Skarbnik . 
wersja do druku