Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
2020
2020
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
POWSZECHNY SPIS ROLNY - 2020
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2021
° 2020
° 2019
° 2018
° 2017
° 2016
° 2015
° 2014
° 2013
° 2012
° 2011
° 2010
° 2009
° 2008
° 2007
° 2006
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2016 strona główna 

2016
Zarządzenie Nr 76/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
30 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad
(polityki rachunkowości) oraz Zakładowego Planu
Kont dla realizacji operacji: "Przebudowa budynku
świetlicy wiejskiej w miejscowości Gózd, gmina
Gózd" realizowanego w ramach poddziałania
"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020 w zakresie "Budowa lub przebudowa
ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej
 Zarzadzenie_Nr_76_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-05-11 08:17:42 Informację zaktualizowano 2017-06-21 08:13:31, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 75/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
30 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad
(polityki rachunkowości) oraz Zakładowego Planu
Kont dla realizacji operacji: Rozbudowa budynku
remizy strażackiej z przystosowaniem pomieszczeń
na świetlicę wiejską w miejscowości
Kłonówek, gmina Gózd" realizowanego w ramach
poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie
"Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej,
niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub
rekreacyjnej lub kulturalnej
 Zarzadzenie_Nr_75_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-05-11 08:15:04 Informację zaktualizowano 2017-06-21 08:13:06, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 73/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
29 grudnia 2016 r. dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 30 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy na: Przebudowę dróg gminnych na
terenie gminy Gózd
 Zarzadzenie_Nr_73_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-01-02 16:39:51, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 72/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
28 grudnia 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu
Organizacyjnego jednostce organizacyjnej
Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w
Goździe

Zarzadzenie_Nr_72_2016.pdf

Zarzadzenie_Nr_72_2016_zal1_regulamin.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-29 14:57:49, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 71/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
19 grudnia 2016 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania: Modernizacja odcinka kanalizacji
sanitarnej w Goździe przy ul. Osiedlowej na
odcinku ok. 900 mb.
 Zarzadzenie_nr_71_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-12-27 08:41:12, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 70/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
13 grudnia 2016 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania: Przebudowa drogi gminnej w m. Małęczyn,
ul. Kościelna
 Zarzadzenie_Nr_70_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-12-27 08:38:37, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 68/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
6 grudnia 2016 r. w sprawie: powołania komisji do
ustalenia normy zużycia benzyny bezołowiowej dla
samochodu służbowego Skoda Octavia nr
rejestracyjny WRA 75555 służącego do przewozu
osób
 Zarzadzenie_Nr_68_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-12-07 09:31:05, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 67/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
2 grudnia 2016 r. dot.: powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
zapytania ofertowego na: "Świadczenie usług w
zakresie odławiania bezdomnych zwierząt z terenu
Gminy Gózd i zapewnienie im miejsca w schronisku
dla bezdomnych zwierząt w 2017 r.
 Zarzadzenie_Nr_67_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-12-02 10:24:01, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 66/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
29 listopada 2016 r. dot.: Powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: „Odbiór drobnych
odpadów stałych z kontenerów o poj. 7m3,
odpadów wstępnie segregowanych z pojemnika o
poj. 1100 l , odpadów z pojemników o poj. 240 l
z miejsc użyteczności publicznych z terenu Gminy
Gózd oraz wywóz i utylizacja osadu z gminnych
oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Gózd i
Klwatka Królewska”
 Zarzadzenie_Nr_66_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-11-29 15:08:09 Informację zaktualizowano 2016-11-30 08:28:58, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 65/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
23 listopada 2016 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Lipiny"

Zarzadzenie_Nr_65_2016_1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-25 12:55:07, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 64/2016 Wojta Gminy Gózd z dnia
23 listopada 2016 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Podgora"
 Zarzadzenie_Nr_64_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-11-25 12:50:55, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 62/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
17 listopada 2016 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 30 000 euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy na: "Dostawę energii
elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego,
budynków i innych obiektów zarządzanych przez
Zamawiającego"
 Zarzadzenie_Nr_62_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-11-18 13:21:35, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarzadzenie Nr 61/2016 Wojta Gminy Gózd z dnia 16
listopada 2016 r. dot. powołania komisji w
sprawie odbioru samochodu osobowego zakupionego i
dostarczonego w wyniku zapytania ofertowego o
wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na:
"Zakup i dostawę fabrycznie nowego samochodu
osobowego wraz z pakietem ubezpieczeniowym na
potrzeby Urzędu Gminy Gózd"
 Zarzadzenie_Nr_61_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-11-17 17:10:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 60/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
15 listopada 2016 r. w sprawie: powołania komisji
do odbioru fabrycznie nowego średniego samochodu
specjalnego, pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego
marki MERCEDES - BENZ ATEGO dla OSP w Goździe
 Zarzadzenie_nr_60_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-11-17 17:06:21 Informację zaktualizowano 2016-11-18 13:13:34, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 59/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
26 października 2016 r. w sprawie odbioru
końcowego zadania: "Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Niemanowice"
 Zarzadzenie_Nr_59_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-11-17 17:02:47, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 58/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
24 października 2016 r. w sprawie: powołania
komisji do ustalenia normy zużycia oleju
napędowego dla samochodu służbowego Renault
Trafic służącego do przewozu osób i
materiałów
 Zarzadzenie_Nr_58_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-10-26 08:39:53, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 57/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
19 października 2016 r. dot.: powołania komisji
w celu oceny przydatności do dalszego
użytkowania następujących składników
rzeczowych majątku ruchomego: samochód
ciężarowy marki LUBLIN 3 3524 3,5 t, rok prod.
2001
 Zarzadzenie_Nr_57_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-10-20 15:41:59, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 56/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
30 września 2016 r. w sprawie odwołania Pana
Waldemara Trelki z funkcji Dyrektora Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Małęczynie
 Zarzadzenie_Nr_56_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-10-10 17:02:47, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 55/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
30 września 2016 r. w sprawie scentralizowanych
zasad rozliczeń podatku od towarów i usług
przez Gminę Gózd
 Zarzadzenie_Nr_55_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-10-03 17:07:49, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 54/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
30 września 2016 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na "Przebudowę drogi
gminnej w miejscowości Małęczyn, ul.
Kościelna"
 Zarzadzenie_Nr_54_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-10-03 10:56:00, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 53/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
30 września 2016 r. w sprawie powierzenia
obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Małęczynie
 Zarzadzenie_Nr_53_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-10-03 10:52:44, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 52/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
26 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu
kończącego służbę przygotowawczą
 Zarzadzenie_Nr_52_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-10-03 10:50:38, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 51/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
16 września 2016 r. dot. powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Dostawa nowego,
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Goździe"
 Zarzadzenie_Nr_51_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-09-21 14:46:24, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 50/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
5 września 2016 r. w sprawie określenia formy
przekazywania sprawozdań budżetowych przez
kierowników gminnych jednostek budżetowych
 Zarzadzenie_Nr_50_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-09-08 12:50:12 Informację zaktualizowano 2016-09-08 12:50:51, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 49/B/2016 Wójta Gminy Gózd z
dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Podgórze
Pani Agnieszce Ewie Kwiecień
 Zarzadzenie_Nr_49_B_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-08-24 17:07:24, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 49/A/2016 Wójta Gminy Gózd z
dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Klwatce
Królewskiej Pani Dorocie Annie Adamskiej
 Zarzadzenie_Nr_49_A_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-08-24 17:03:05 Informację zaktualizowano 2016-08-24 17:04:23, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 49/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
22 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Goździe
Panu Sławomirowi Markowi Czyż
 Zarzadzenie_Nr_49_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-08-24 17:00:11, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 48/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
17 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego
 Zarzadzenie_Nr_48_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-08-18 14:48:54, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 46/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
20 lipca 2016 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na "Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Małęczyn, ul.
Kościelna"
 Zarzadzenie_Nr_46_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-08-08 16:49:45 Informację zaktualizowano 2016-08-08 16:51:43, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 45/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
12 lipca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu ofert na wykorzystanie
Światowych Dni Młodzieży do promocji Gminy
Gózd - jej walorów turystyczno-krajoznawczych i
kulturalnych
 Zarzadzenie_Nr_45_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-07-20 15:21:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 44/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
08 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu
na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej i. M. Konopnickiej w Podgórze
 Zarzadzenie_Nr_44_2016_1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-07-11 12:49:42 Informację zaktualizowano 2016-07-11 16:28:02, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 43/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
07 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu
na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Klwatce
Królewskiej
 Zarzadzenie_Nr_43_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-07-07 14:44:35, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 42/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
05 lipca 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr
33/2016 z dnia 22.06.2016 r. w sprawie powołania
komisji konkursowej na kandydata na stanowisko
dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. M.
Konopnickiej w Podgórze
 Zarzadzenie_Nr_42_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-07-06 15:16:37 Informację zaktualizowano 2016-07-06 15:18:15, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 41/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
01 lipca 2016 r. zmieniające zarządzenie nr
33/2016 r. z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie
powołania komisji konkursowej na kandydata na
stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. M. Konopnickiej w Podgórze
 Zarzadzenie_Nr_41_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-07-04 13:07:39, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 40/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
01 lipca 2016 r. zmianiające zarządzenie nr
32/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie
powołania komisji konkursowej na kandydata na
stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Klwatce
Królewskiej
 Zarzadzenie_Nr_40_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-07-04 13:04:52, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 39/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
01 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji
konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu
ofert na wykorzystanie Światowych Dni
Młodzieży do promocji Gminy Gózd - jej walorów
krajoznawczych i kulturalnych
 Zarzadzenie_Nr_39_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-07-04 12:41:50, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 38/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
01 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu
na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w
Goździe
 Zarzadzenie_Nr_38_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-07-04 12:33:47, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 27a/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
2 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad
(polityki rachunkowości) oraz Zakładowego Planu
Kont dla potrzeb ewidencji rozrachunków z
inkasentami z tytułu pobieranych przez nich
podatków i opłat
 Zarzadzenie_Nr_27a_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-06-29 15:14:30, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 27/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
2 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
instrukcjach stosowanych w Urzędzie Gminy Gózd
 Zarzadzenie_Nr_27_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-06-29 15:11:07, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 37/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
28 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Gminnego
Centrum Zarządzania Kryzysowego
 Zarzadzenie_Nr_37_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-06-29 11:00:37, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 35/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
27 czerwca 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr
31/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie
powołania komisji konkursowej na kandydata na
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Goździe
 Zarzadzenie_Nr_35_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-06-28 11:54:05 Informację zaktualizowano 2016-06-28 11:55:59, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
22 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji
Konkursowej na kandydata na stanowisko Dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej
w Podgórze
 Zarzadzenie_Nr_33_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-06-23 14:23:35, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 32/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
22 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji
Konkursowej na kandydata na stanowisko Dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza
w Klwatce Królewskiej
 Zarzadzenie_Nr_32_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-06-23 14:21:09, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
22 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji
Konkursowej na kandydata na stanowisko Dyrektora
Zespołu Szkół w Goździe
 Zarzadzenie_Nr_31_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-06-23 14:16:57 Informację zaktualizowano 2016-06-23 14:17:45, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 25/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
20 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji do
brakowania i zniszczenia dokumentacji
niearchiwalnej znajdującej się w archiwum
zakładowym Urzędu Gminy Gózd
 Zarzadzenie_Nr_25_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-06-16 15:06:56, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
14 czerwca 2016 r. dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Niemianowice"
 Zarzadzenie_Nr_30_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-06-14 10:50:30, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 29/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
9 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania
publicznego w 2016 r. w zakresie wykorzystania
Światowych Dni Młodzieży do promocji Gminy
Gózd - jej walorów turystyczno-krajoznawczych i
kulturalnych

Zarzadzenie_Nr_29_2016.pdf

Zarzadzenie_Nr_29_2016_zal1_ogloszenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-09 11:44:23, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 4/2B/2016 Wójta Gminy Gózd z
dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia
Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015
rok wraz z załącznikami i informacją o stanie
mienia komunalnego
 Zarzadzenie_Nr_4_2B_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-06-08 14:56:44, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 28/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
6 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursów
na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół
publicznych, placówek publicznych w gminie Gózd

Zarzadzenie_Nr_28_2016_1.pdf

UG_070616_ogloszenie_konkurs.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-07 12:29:50 Informację zaktualizowano 2016-06-08 07:54:41, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 24/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
19 maja 2016 r. w sprawie dystrybucji preparatów
jodowych w ramach działań interwencyjnych w
przypadku zdarzenia radiacyjnego na terenie gminy
Gózd
 Zarzadzenie_Nr_24_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-06-02 09:08:12 Informację zaktualizowano 2016-06-02 09:10:17, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarzadzenie Nr 26/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
27 maja 2016 r. dot. powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Podgóra"
 Zarzadzenie_Nr_26_2016_1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-05-31 09:01:01, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 23/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
16 maja 2016 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr
XV/97/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 12 maja 2016 r.
w sprawie podziału środków na dofinansowanie
form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku
2016
 Zarzadzenie_Nr_23_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-05-17 14:54:22, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
11 maja 2016 r. w sprawie wynajmu wyposażenia:
stolików i krzeseł ze świetlic gminnych osobom
trzecim na imprezy i spotkania okolicznościowe

Zarzadzenie_Nr_22_2016.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-17 14:50:00, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 21/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
10 maja 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr
16/2012 Wójta Gminy Gózd z dnia 1 marca 2012 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora
Zespołu Szkół w Goździe Pani Małgorzacie
Jabłońskiej
 Zarzadzenie_Nr_21_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-05-11 15:24:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
29 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe
 Zarzadzenie_Nr_18_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-05-10 15:49:34, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 19/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
29 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad
wynagradzania dyrektorów instytucji kultury, dla
których organizatorem jest gmina Gózd
 Zarzadzenie_Nr_19_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-05-06 14:47:01, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 20/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
04 maja 2016 r. dot. powołania komisji w sprawie
postępowania o wartości szacunkowej poniżej 30
000 euro na: Wykonanie oświetlenia ulicznego w
miejscowościach Budy Niemianowskie, Lipiny i
Klwatka na terenie gminy Gózd
 Zarzadzenie_Nr_20_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-05-06 09:05:27, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 17/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
29 kwietnia 2016 r. dot. powołania komisji w
sprawie postępowania w trybie zapytania
ofertowego o wartości szacunkowej poniżej 30 000
euro na: "Demontaż, transport i utylizację
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
Gózd"
 Zarzadzenie_N_17_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-05-04 08:09:13 Informację zaktualizowano 2016-05-04 09:41:32, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
26 kwietnia 2016 r. w sprawie wykreślenia z
Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Gózd budynku
mieszkalnego usytuowanego na działce nr 286 w
miejscowości Kłonówek Kolonia 23, gm. Gózd,
powiat radomski
 Zarzadzenie_Nr_16_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-04-26 15:13:37 Informację zaktualizowano 2016-05-23 09:44:43, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 15/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
12 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji
konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej
w Goździe
 Zarzadzenie_Nr_15_2016.pdf.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-04-12 15:11:32, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 14/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
22 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Goździe do wydawania decyzji w sprawach
świadczenia wychowawczego
 Zarzadzenie_Nr_14_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-03-23 09:42:56, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
21 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji
rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na
stanowisko podinspektora ds. świadczeń
wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Goździe
 Zarzadzenie_Nr_13_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-03-21 16:42:49, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
18 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu
konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej
Biblioteki Publicznej w Goździe

Zarzadzenie_Nr_12_2016.pdf

Zarzadzenie_Nr_12_2016_zal_Regulamin.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-18 11:36:11, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 11/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
14 marca 2016 r. w sprawie powołania zespołu ds.
zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z
referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w
dniu 6 września 2015 r.
 Zarzadzenie_Nr_11_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-03-15 14:07:29, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
1 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
Zarządzeniu Nr 03/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
02.01.2013 r. w sprawie nadania Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Gminy w Goździe
 Zarzadzenie_Nr_10_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-03-03 15:37:56, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 09/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
24 lutego 2016 r. w sprawie konsultacji
dotyczących Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Gózd na rok 2016

Zarzadzenie_Nr_09_2016.pdf

Zarzadzenie_Nr_09_2016_zal1_formularz.pdf

Zarzadzenie_Nr_09_2016_zal2_konsultacje.pdf

Zarzadzenie_Nr_09_2016_program.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-02-24 14:15:16, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 3a/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
11 stycznia 2016 r. w sprawie planu kontroli
zarządczej na 2016 r.

Zarzadzenie_Nr_3a_2016.pdf

Zarzadzenie_Nr_3a_2016_zal_plan_kontroli.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-27 11:38:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
19 stycznia 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na wykonanie w 2016 roku zadania
publicznego w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej.
 Zarzadzenie_Nr_7_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-01-20 12:19:58, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
19 stycznia 2016r. w sprawie powołania Komisji do
spraw przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016
roku.
 Zarzadzenie_Nr_6_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-01-20 12:16:28, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 5/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
13 stycznia 2016r. w sprawie: powołania komisji
konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko
pracy ds. mienia komunalnego i ochrony środowiska
w Urzędzie Gminy w Goździe.
 Zarzadzenie_5_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-01-13 10:12:31, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
12 stycznia 2016r. w sprawie odbioru końcowego
zadania pn.:"Wymiana złóż filtracyjnych w
stacji uzdatniania wody w miejscowości
Małęczyn".
 Zarzadzenie_4_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-01-13 10:09:26, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
04.01.2016r. w sprawie: ochrony danych osobowych w
Urzędzie Gminy Gózd.
 Zarzadzenie_Nr_3_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-01-05 15:10:05, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
04.01.2016r. w sprawie wysokości stałych
zaliczek na 2016r.
 Zarzadzenie_Nr_2_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-01-05 15:06:42, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
04.01.2016r. w sprawie wysokości pogotowia
kasowego na 2016r.
 Zarzadzenie_Nr_1_2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-01-05 15:03:31, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku