Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
2020
2020
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
POWSZECHNY SPIS ROLNY - 2020
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2021
° 2020
° 2019
° 2018
° 2017
° 2016
° 2015
° 2014
° 2013
° 2012
° 2011
° 2010
° 2009
° 2008
° 2007
° 2006
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2015 strona główna 

2015
Zarządzenie Nr 79/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
28 grudnia 2015r. w sprawie odbioru końcowego
zadania pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego w
miejscowościach Małęczyn i Kłonów na terenie
Gminy Gózd".
 Zarzadzenie_Nr_79_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-12-29 08:03:20, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 78/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia terminu
dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2015 r.
 Zarzadzenie_Nr_78_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-11-27 13:32:29, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 76/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
18 listopada 2015 r. dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Gózd"
 Zarzadzenie_Nr_76_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-11-18 10:46:22, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 75/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
16 listopada 2015 r. dot. powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania na: "Dostawę
energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia
ulicznego, budynków i innych obiektów
zarządzanych przez Zamawiającego"
 Zarzadzenie_Nr_75_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-11-16 14:03:05, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
19 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w Zarządzeniu Nr 10/2013 z dnia 01.02.2013
r. zasad przyznawania i gospodarowania środkami
ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem
roboczym pracownikom zatrudnionym w Urzędzie
Gminy w Goździe i w GOPS
 Zarzadzenie_Nr_69_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-11-09 14:05:53, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 68/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
15 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w Zarządzeniu Nr 27/2009 Wójta Gminy Gózd
z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie ustalenia
regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu
Gminy w Goździe oraz Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Goździe
 Zarzadzenie_Nr_68_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-11-03 14:52:51, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 72/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
28 października 2015 r. w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa Pani Elżbiecie Krawczyk -
Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Goździe do podejmowania wszelkich czynności w
zakresie realizacji projektu konkursowego
Regulamin konkursu zamkniętego nr RPMA
09.01.00-IP01.-14-002/15 w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie
włączenia społecznego i walka z ubóstwem,
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa
osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu
 Zarzadzenie_Nr_72_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-11-03 14:24:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 71/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
28 października 2015 r. w sprawie przyznania
nagrody rocznej za rok 2014 Dyrektorowi
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Goździe
 Zarzadzenie_Nr_71_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-11-03 14:12:38, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 70/2015 z dnia 20 października
2015 r. w sprawie zmian w składzie Obwodowej
Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
25 października 2015 r.
 Zarzadzenie_Nr_70_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-10-20 13:58:45, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
5 października 2015 r. w sprawie powołania
obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu
i Senatu RP zarządzonych na dzień 2015 r.

Zarzadzenie_Nr_67_2015_1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-05 16:49:56, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 66/2016 Wójta Gminy Gózd z dnia
1 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie projektu
uchwały Rady Gminy Gózd w sprawie wieloletniego
programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2018

Zarzadzenie_Nr_66_2015_zal1_formularz_opinii.pdf

Zarzadzenie_Nr_66_2015_projekt_uchwaly.pdf

 Zarzadzenie_Nr_66_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-10-01 13:07:59, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 65/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
29 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w Zarządzeniu Nr 03/2013 Wójta Gminy Gózd z
dnia 02.01.2013 r. w sprawie nadania Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Gminy w Goździe
 Zarzadzenie_Nr_65_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-09-29 09:55:11, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 61/A/2015 Wójta Gminy Gózd z
dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie obniżenia
dyrektorowi szkoły obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dydaktycznych
 Zarzadzenie_Nr_61_A_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-09-24 15:16:47, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 64/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
17 września 2015 r. dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: Świadczenie
usługi dostępu do Internetu Beneficjentom
Ostatecznym w ramach trwałości projektu
"INTERNET w gminie Gózd - sz@nsą na lepsze
jutro..."
 Zarzadzenie_Nr_64_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-09-18 10:36:50, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
11 września 2015 r. dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: wykonanie
dokumentacji projektowo-wykonawczej na budowę
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klwatka
Królewska
 Zarzadzenie_Nr_63_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-09-15 14:56:47, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 62/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
3 września 2015 roku w sprawie zmian w składzie
Obwodowych komisji do spraw referendum
zarządzonego na dzień 6 września 2015r.
 Zarzadzenie_Nr_62_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-09-03 14:08:02, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 61/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
1 września 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na wykonanie w 2015roku zadania
publicznego w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej.
 Zarzadzenie_Nr_61_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-09-03 14:05:11, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 60/2015 W ójta Gminy Gózd z dnia
01.09.2015r. w sprawie powołania Komisji do spraw
przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w
2015r.
 Zarzadzenie_Nr_60_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-09-03 14:01:09, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 59/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
26 sierpnia 2015 r. dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Kłonów"
 Zarzadzenie_Nr_59_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-08-27 17:20:26, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 58/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
25 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w
sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego
 Zarzadzenie_Nr_58_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-08-26 18:37:16 Informację zaktualizowano 2015-08-26 18:39:40, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 57/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
24.08.2015 r. w sprawie powołania zespołu ds.
zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów
Prezydenta RP przeprowadzonych w dniu 24 maja 2015
r.
 Zarzadzenie_Nr_57_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-08-26 18:33:31 Informację zaktualizowano 2015-08-26 18:38:38, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 56/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania
Obwodowych Komisji do spraw referendum
zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
 Zarzadzenie_ Nr_56_2015_wraz_z_zalacznikami.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-08-14 11:54:06, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 55/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
4 sierpnia 2015 r. dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Klwatka - do oczyszczalni

Zarzadzenie_Nr_55_2015_1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-08-04 08:42:01, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 54/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
30 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w
sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego
 Zarzadzenie_Nr_54_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-07-31 13:39:19, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 53/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
30 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w
sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego
 Zarzadzenie_Nr_53_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-07-31 13:38:12, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
30 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w
sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego
 Zarzadzenie_Nr_52_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-07-31 13:37:28, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 51/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
30 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w
sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego
 Zarzadzenie_Nr_51_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-07-31 13:36:28, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
30 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w
sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego
 Zarzadzenie_Nr_50_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-07-31 13:34:41, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
22 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia terminu
składania wniosków o dofinansowanie dzieciom i
uczniom zakupu podręczników
 Zarzadzenie_Nr_49_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-07-23 14:51:20, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
17 lipca 2015 r. w sprawie zmiany w składzie
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego
 Zarzadzenie_Nr_48_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-07-21 12:14:41, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
15 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia terminu
dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2015 r.
 Zarzadzenie_Nr_47_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-07-17 14:16:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
15 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze
gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie rządowych obwieszczeń
referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych
do udziału w referendum zarządzonym na dzień 6
września 2015 r.
 Zarzadzenie_Nr_46_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-07-16 09:00:28, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
13 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego
 Zarzadzenie_Nr_45_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-07-13 15:48:19, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 44/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
13 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego
 Zarzadzenie_Nr_44_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-07-13 15:47:18, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
13 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego
 Zarzadzenie_Nr_43_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-07-13 15:46:18, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
13 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego
 Zarzadzenie_Nr_42_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-07-13 15:45:13, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 41/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
13 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego
 Zarzadzenie_Nr_41_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-07-13 15:43:55, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
30 czerwca 2015 r. w sprawie powołania
administratora bezpieczeństwa informacji
 Zarzadzenie_Nr_38_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-07-01 15:40:56, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 39/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
1 lipca 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska
Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Małęczynie Panu Waldemarowi Trelka

Zarzadzenie_Nr_39_2015.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-07-01 10:14:16 Informację zaktualizowano 2015-07-01 10:16:15, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 37/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
29 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia
konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Małęczynie
 Zarzadzenie_Nr_37_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-06-29 17:03:31, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
29 czerwca 2015 r. dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetaragu nieograniczonego na: "Przebudowę drogi
gminnej w miejscowości Lipiny"
 ZARZADZENIE_NR_36_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-06-29 11:57:14 Informację zaktualizowano 2016-02-23 15:27:31, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 35/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
22 czerwca 2015 r. w sprawie: wyznaczenia
zapasowego miejsca pracy Urzędu Gminy Gózd

Zarzadzenie_Nr_35_2015_1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-06-22 10:57:04 Informację zaktualizowano 2015-06-22 10:58:21, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 30A/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
1 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia
regulaminu udzielania przez gminę Gózd
zamówień, których wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000
euro
 Zarzadzenie_Nr_30A_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-06-19 15:33:37, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 34/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
17 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji
Konkursowej na kandydata na stanowisko Dyrektora
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Małęczynie

Zarzadzenie_Nr_34_2015_A.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-06-18 08:48:34 Informację zaktualizowano 2015-06-19 10:10:24, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 33/2015 Wójta Gminy Gózd - Szefa
Obrony Cywilnej Gminy Gózd z dnia 17 czerwca 2015
r. w sprawie: sprawdzenia działania systemu
alarmowania i szkolenia ludności na terenie gminy
z sygnałów alarmowania i ostrzegania - głośna
próba
 Zarzadzenie_Nr_33_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-06-18 08:46:19, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
12 czerwca 2015 r. dot.: powołania komisji w
sprawie postępowania w trybie zapytania
ofertowego na "Transport i utylizację wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Gózd"
 Zarzadzenie_Nr_32_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-06-12 11:12:42, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 31/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
2 czerwca 2015 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania: "Zagospodarowanie terenu przy
oczyszczalni ścieków w Goździe"
 Zarzadzenie_Nr_31_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-06-09 12:06:50, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
1 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu
na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Małęczynie

Zarzadzenie_Nr_30_2015.pdf

Zarzadzenie_Nr_30_2015_zal_ogloszenie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-06-02 09:49:19, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
27 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji do
brakowania i zniszczenia niewykorzystanych
formularzy dowodowych
 Zarzadzenie_Nr_29_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-05-29 14:19:01 Informację zaktualizowano 2015-05-29 14:59:54, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
26 maja 2015 r. w sprawie zmiany treści
powołania Pana Roberta Wierzbickiego z dnia 29
listopada 2010 r. w sprawie powierzenia stanowiska
Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Małęczynie
 Zarzadzenie_Nr_28_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-05-26 11:24:47, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
11 maja 2015 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w
miejscowości Gózd"
 Zarzadzenie_Nr_27_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-05-12 09:18:57, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 25/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
5 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji ds
opiniowania wniosków o przyznanie stypendium
szczególnie uzdolnionym dzieciom i młodzieży
szkolnej
 Zarzadzenie_Nr_25_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-05-08 11:19:24, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
7 maja 2015 r. w sprawie: wykonania Uchwały Nr
VII/36/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 27 kwietnia
2015 r. w sprawie podziału środków na
dofinansowanie form doskonalenia zawodowego
nauczycieli w roku 2015

Zarzadzenie_Nr_26_2015.pdf

Zarzadzenie_Nr_26_2015_zal1_wniosek.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-07 15:40:56, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
27 kwietnia 2015 r. dot.: powołania komisjii
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na "Przebudowę drogi
gminnej w miejscowości Kłonówek"
 Zarzadzenie_Nr_24_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-04-27 10:17:53, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 23/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
21 kwietnia 2015 r. w sprawie organizacyjnego
przygotowania działań reagowania kryzysowego
oraz zasad planowania i wdrażania Gminnego Planu
Zarządzania Kryzysowego
 Zarzadzenie_Nr_23_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-04-21 14:21:22, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 22/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania
obwodowych komisji wyborczych w wyborach
Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015
r.

Zarzadzenie_Nr_22_2015.pdf

Sklad_OKW_2015.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-04-20 15:16:54, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
23 marca 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr
61/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia 30 października
2014 r. w sprawie ustalenia norm i limitu zużycia
paliwa dla pojazdów strażackich i sprzętu
silnikowego będących na wyposażeniu jednostek
OSP gminy Gózd
 Zarzadzenie_Nr_18_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-04-09 11:48:11, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
7 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia na
obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie rządowych obwieszczeń wyborczych i
plakatów wyborczych w wyborach Prezydenta RP
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 Zarzadzenie_Nr_21_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-04-08 14:13:37, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 20/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
1 kwietnia 2015 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Przebudowę drogi
gminnej w miejscowości Małęczyn, ul.
Działkowa"
 Zarzadzenie_Nr_20_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-04-01 15:34:21, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
23 marca 2015 r. dot. powołania komisji na
okoliczność likwidacji i rozbioru budynku.
Budynek nad istniejącą pompownią ścieków,
znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków w
miejscowości Gózd
 Zarzadzenie_Nr_19_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-03-27 15:52:42, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 17/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
9 marca 2015 r. dot. powołania komisji na
okoliczność likwidacji komory stabilizacji osadu
- zbiornik naziemny o konstrukcji stalowej,
znajduje się na oczyszczalni ścieków w
miejscowości Gózd - w ilości szt. 3
 Zarzadzenie_Nr_17_2015_1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-03-27 15:47:20, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 16/A/2015 Wójta Gminy Gózd z
dnia 2 marca 2015 r. w sprawie stawek za dostawę
energii cieplnej i wynajmu autokaru
 Zarzadzenie_Nr_16_A_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-03-16 11:45:59, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
19 lutego 2015 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania: "Wykonanie placu zabaw dla dzieci na
działce nr 1167 w miejscowości Wojsławice,
gmina Gózd"

Zarzadzenie_Nr_16_2015_1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-02-20 11:10:08, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
19 lutego 2015 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania: "Wymiana stolarki okiennej w świetlicy w
budynku remizy strażackiej w miejscowości Kuczki
Kolonia, gmina Gózd"
 Zarzadzenie_Nr_15_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-02-20 11:05:32, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
13 lutego 2015r. w sprawie określenia zasad
korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole
Szkół w Goździe i w Zespole Szkół w
Kuczkach-Kolonii.
 Zarzadzenie_nr_13_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-02-13 13:36:48, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
12 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na wykonanie w 2015 r. zadania
publicznego w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej
 Zarzadzenie_Nr_12_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-02-12 15:19:49, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 11/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
12 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji do
spraw przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015
r.

Zarzadzenie_Nr_11_2015.pdf

Zarzadzenie_Nr_11_2015_zal1_Regulamin_Pracy_Komisji_Konkursowej

 
Data wprowadzenia informacji 2015-02-12 15:16:39, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 10/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
4 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji dotyczących Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Gózd w
2015 r.

Zarzadzenie_Nr_10_2015.pdf

Zarzadzenie_Nr_10_2015_zal1_formularz.pdf

Zarzadzenie_Nr_10_2015_zal2_informacja_o_konsultacjach.pdf

Program _opieki_nad_zwierzetami_bezdomnymi_i_projekt_uchwaly.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-02-04 15:17:11, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 5a/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
19 stycznia 2015 r. w sprawie planu kontroli
zarządczej na 2015 rok w Urzędzie Gminy w
Goździe i jednostkach organizacyjnych gminy
 Zarzadzenie_Nr_5a_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-02-03 10:34:43, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
27 stycznia 2015 r. dot.: powołania komisji w
celu dokonania oględzin i weryfikacji stanu
faktycznego prac "Wymiana stolarki okiennej w
świetlicy w budynku remizy strażackiej w
miejscowości Kuczki Kolonia"
 Zarzadzenie_Nr_9_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-01-27 10:15:16, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Gózd - Szefa
Obrony Cywilnej Gminy z dnia 20 stycznia 2015 r. w
sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego
 Zarzadzenie_Nr_6_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-01-26 10:24:21, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
23 stycznia 2015 r. dot.: powołania komisji w
celu dokonania oględzin i weryfikacji stanu
faktycznego prac "Wymiana stolarki okiennej i
parapetów wewnętrznych w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Małęczynie"
 Zarzadzenie_Nr_8_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-01-26 10:16:16, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 7/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
23 stycznia 2015 r. dot. powołania komisji w celu
oględzin i weryfikacji stanu faktycznego
wykonanych prac - "Budowa oświetlenia ulicznego w
miejscowości Kuczki Kolonia"
 Zarzadzenie_Nr_7_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-01-23 10:38:47, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia
19 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian
do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Goździe
 Zarzadzenie_Nr_5_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-01-19 15:19:42, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 4/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r.
dot. powołania komisji w celu weryfikacji dostawy
żużla paleniskowego (szlaki) dostarczonego w
dniach 10-28.10.2014 r. na teren nieutwardzonych
dróg gminnych w miejscowościach: Czarny Lasek,
Małęczyn,i Kłonów
 Zarzadzenie_Nr_4_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-01-19 15:17:47, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 3/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia 2
stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
Zarządzeniu Nr 03/2013 Wójta Gminy Gózd z dnia
2 stycznia 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Gminy w Goździe
 Zarzadzenie_Nr_3_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-01-19 15:13:16, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia 2
stycznia 2015 r. w sprawie wysokości stałych
zaliczek na 2015 rok
 Zarzadzenie_Nr_2_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-01-19 15:10:05, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Gózd z dnia 2
stycznia 2015 r. w sprawie wysokości pogotowaia
kasowego w 2015 roku
 Zarzadzenie_Nr_1_2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-01-19 15:08:08, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku