Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Gózd  www.gozd.pl
2020
2020
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Ogłoszenia
Zawiadomienia_Informacje
Obwieszczenia
Postanowienia
Decyzje
Konkursy na wolne stanowiska pracy
Formularze do pobrania
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
WYBORY PREZYDENCKIE 2020
POWSZECHNY SPIS ROLNY - 2020
RAPORT O STANIE GMINY
Organy
Rada
Transmisje z sesji Rady Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° 2021
° 2020
° 2019
° 2018
° 2017
° 2016
° 2015
° 2014
° 2013
° 2012
° 2011
° 2010
° 2009
° 2008
° 2007
° 2006
Zarządzenia Przewodniczącego Rady
Mienie gminy
Budżet
Sprawozdania finansowe
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia Rozwoju Gminy Gózd
Program usuwania wyrobów azbestowych dla Gminy Gózd na lata 2012-2032
Analizy stanu gosp. odpadami na terenie gminy Gózd
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Plany postępowań przetargowych
Zamówienia Publiczne powyżej 130 tys. zł
Zamówienia Publiczne poniżej 130 tys. zł
Przetargi
Archiwum przetargów
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Udostępnianie informacji publicznej
Deklaracja dostępności
Koordynator ds. dostępności
Ochrona Danych Osobowych
Zgromadzenia Publiczne
Wyszukiwarka
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > 2014 strona główna 

2014
Zarządzenie Nr 68/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
22 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia
legitymacji służbowych pracowników Urzędu
Gminy w Goździe dokunujących czynności
kontrolnych
 Zarzadzenie_Nr_68_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-01-14 11:40:15, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 67/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
17 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do
rozpatrywania wniosków w sprawie ulg i umorzeń
zobowiązań pieniężnych
 Zarzadzenie_Nr_67_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-12-18 15:38:35, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 66/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
9 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia
inwentaryzacji w punktach spisowych Urzędu Gminy
w Goździe za rok 2014
 Zarzadzenie_Nr_66_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-12-18 15:36:07, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 65/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
9 grudnia 2014 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Odbiór drobnych
odpadów stałych z kontenera o poj. 7m3, odpadów
wstępnie segregowanych z pojemnika o poj. 1100 l,
odpadów z pojemników 240 l z miejsc
użyteczności publicznych z terenu gminy Gózd
oraz wywóz i utylizacja osadu z gminnych
oczyszczalni ścieków w miejsowościach: Gózd i
Klwatka Królewska
 Zarzadzenie_Nr_65_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-12-09 13:33:16, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 64/2014 Wojta Gminy Gózd z dnia 8
grudnia 2014 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Gózd"
 Zarzadzenie _Nr_64_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-12-08 13:20:58, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 63/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
26 listopada 2014 r. dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Dostawa energii
elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego,
budynków i innych obiektów zarządzanych przez
Zamawiającego"
 Zarzadzenie_Nr_63_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-11-26 13:38:48, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 59/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
14 października 2014 r. w sprawie: powołania
komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego
nieograniczonego w dniu 16.10.2014 r. na sprzedaż
nieruchomości zabudowanej obciążonej nakładami
poniesionymi na budynek, położonej w m.
Drożanki, gm. Gózd, składającej się z
działki oznaczonej nr. ewd. 113/3 o pow. 3161 m2

Zarzadzenie_Nr_59_2014_1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-10-14 12:15:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 58/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
1 października 2014 r. w sprawie powołania
zespołu ds. zniszczenia dokumentacji
niearchiwalnej z wyborów posłów do Parlamentu
Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014
r.
 Zarzadzenie_Nr_58_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-10-14 12:00:02, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 57A/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
26 września 2014 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania: "Budowa boiska wielofunkcyjnego w
miejscowości Grzmucin, gm. Gózd"
 Zarzadzenie_Nr_57A_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-10-14 11:52:18, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 57/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
23 września 2014 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Zagospodarowanie
terenu przy świetlicy wiejskiej w Klwatce oraz
wyposażenie świetlic w m. Klwatka, Kłonów i
Gózd, gm. Gózd"
 Zarzadzenie_Nr_57_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-09-24 13:06:18, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 55/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
15 września 2014 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania: "INTERNET dla wszystkich - umożliwienie
dostępu do szerokopasmowego internetu
mieszkańcom z terenu gminy Gózd"
 Zarzadzenie_Nr_55_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-09-24 13:02:58, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 56/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
22 września 2014 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania: Przystosowanie budynku świetlicy w
miejscowości Klwatka, gm. Gózd dla potrzeb XXI
wieku
 Zarzadzenie_Nr_56_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-09-23 09:59:20, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 54/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
15 września 2014 r. w sprawie: obniżenia ceny
wywoławczej w drugim przetargu nieograniczonym
dla nieruchomości zabudowanej obciążonej
nakładami poniesionymi na budynek, położonej w
miejscowości Drożanki, gm. Gózd, powiat
radomski przeznaczonej do sprzedaży w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarzadzenie_Nr_54_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-09-15 14:07:17, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 53/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
5 września 2014 r. w sprawie powołania komisji
konkursowej na wyłonienie kandydata na stanowisko
referenta ds. gospodarki odpadami
 Zarzadzenie_Nr_53_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-09-05 09:59:27, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 52/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
2 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia
szczególnych zasad i terminów rozliczeń z
budżetem Gminy Gózd oraz zasad sporządzania i
przekazywania sprawozdań budżetowych w zakresie
dochodów i wydatków
 Zarzadzenie_Nr_52_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-09-04 09:45:27, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 51/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
2 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia na
obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i
plakatów wyborczych w Wyborach Samorządowych
zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 Zarzadzenie_Nr_51_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-09-02 14:50:40, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 49/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
14 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia terminu
składania wniosków o dofinansowanie dzieciom i
uczniom zakupu podręczników
 Zarzadzenie_Nr_49_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-08-14 08:27:40, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 48/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
8 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego
 Zarzadzenie_Nr_48_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-08-11 15:26:58, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 47/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
8 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego
 Zarzadzenie_Nr_47_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-08-11 15:22:57, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
8 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego
 Zarzadzenie_Nr_46_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-08-11 15:21:42, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 45/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
8 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego
 Zarzadzenie_Nr_45_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-08-11 15:20:34, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 44/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
8 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego
 Zarzadzenie_Nr_44_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-08-11 15:18:34, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 43/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
8 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego
 Zarzadzenie_Nr_43_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-08-11 15:16:37, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 41/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
24 lipca 2014 r. dot.: powołania komisji w
sprawie postępowania w trybie zapytania
ofertowego o wartości szacunkowej powyżej 30 000
euro na "Transport i utylizację wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Gózd"
 Zarzadzenie_Nr_41_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-07-24 13:08:15, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 40/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
10 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego
w dniu 16.07.2014 r. na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej obciążonej nakładami poniesionymi
na budynek, położonej w miejscowości Drożanki,
gm. Gózd, powiat radomski składającej się z
działki oznaczonej nr ew. 113/3 o pow. 3161 m2
 Zarzadzenie_Nr_40_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-07-11 11:53:50, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 37/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
4 lipca 2014 r. dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu
komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz
świadczenie usługi dostępu do Internetu
Beneficjentom Ostatecznym w ramach projektu
"INTERNET w gminie Gózd - sz@nsą na lepsze
jutro..."
 Zarzadzenie_Nr_37_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-07-07 15:47:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 39/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
7 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na wykonanie w 2014 r. zadania
publicznego w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej
 Zarzadzenie_Nr_39_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-07-07 11:22:43, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 38/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
7 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji do
spraw przeprowadzenia otwartego konkursu na
realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014
roku

Zarzadzenie_Nr_38_2014.pdf

zal1_do_Zarzadzenia_Nr_3_2014.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-07-07 11:16:39, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 35/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego
 Zarzadzenie_Nr_35_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-07-03 08:48:47, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 34/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
25 czerwca 2014 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr
XXXVI/235/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 18 czerwca
2014 r. w sprawie podziału środków na
dofinansowanie form doskonalenia zawodowego
nauczycieli w roku 2014

Zarzadzenie_Nr_34_2014.pdf

zal1_do_Zarzadzenie_Nr_34_2014.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-07-03 08:43:08, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 29A/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
16 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnienia osoby
do wykonywania czynności w sprawach przyznawania
karty dużej rodziny
 Zarzadzenie_Nr_29A_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-06-27 11:00:47 Informację zaktualizowano 2014-06-27 11:02:17, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 5/2B/2014 Wójta Gminy Gózd z
dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia
Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 r.
wraz z załącznikami informacją o stanie mienia
komunalnego
 Zarzadzenie_Nr_52B_2014_1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-06-25 13:15:28, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 33/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
25 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia terminu
przerwy w pracy przedszkola i oddziałów
przedszkolnych
 Zarzadzenie_Nr_33_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-06-25 12:42:14, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 32/2014 Wójta Gminy Gózd - Szefa
Obrony Cywilnej Gminy Gózd z dnia 24 czerwca 2014
r. w sprawie: sprawdzenia działania systemu
alarmowania i szkolenia ludności na terenie gminy
z sygnałów alarmowania i ostrzegania - głośna
próba
 Zarzadzenie_Nr_32_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-06-24 15:36:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 31/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
23 czerwca 2014 r. dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Budowa drogi
gminnej w miejscowości Grzmucin"
 Zarzadzenie_Nr_31_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-06-23 09:42:33, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 30/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
18 czerwca 2014 r. dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na "INTERNET dla
wszystkich - umożliwienie dostępu do
szerokopasmowego internetu mieszkańcom z terenu
gminy Gózd"
 Zarzadzenie_Nr_30_2014_1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-06-23 09:36:17 Informację zaktualizowano 2014-06-23 09:46:57, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 29/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
23 maja 2014 r. w sprawie upoważnienia do
prowadzenia postępowania w sprawie zasiłków dla
opiekunów i wydawania w tych sprawach decyzji
 Zarzadzenie_Nr_29_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-05-27 14:08:11, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 26/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
9 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
Zarządzeniu Nr 27/2009 Wójta Gminy Gózd z dnia
11 maja 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu
wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w
Goździe oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Goździe
 Zarzadzenie_Nr_26_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-05-16 15:07:40, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 28/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
16 maja 2014 r. dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości na których
zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Gózd
 Zarzadzenie_Nr_28_2014_1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-05-16 13:23:28 Informację zaktualizowano 2014-05-21 10:53:35, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 27/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
15 maja 2014 r. w sprawie zmian w składzie
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w
Kuczkach-Kolonii powołanej w celu przeprowadzenia
wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych
na dzień 25 maja 2014 r.
 Zarzadzenie_Nr_27_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-05-16 13:20:15, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 25/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych
komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014
r.
 Zarzadzenie_Nr_25_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-05-05 12:50:55, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 24/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
29 kwietnia 2014 r. dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu
komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz
świadczenie usługi dostępu do Internetu
Beneficjentom Ostatecznym w ramach projektu
"INTERNET w gminie Gózd - sz@nsą na lepsze
jutro..."
 Zarzadzenie_Nr_24_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-04-29 14:58:21, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 23/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
22 kwietnia 2014 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania: "Kompleksowa realizacja przedmiotu
zamówienia polegającego na remoncie posadzki i
innych pracach budowlanych w budynku Urzędu Gminy
w Goździe"
 Zarzadzenie_Nr_23_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-04-23 13:37:49, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 22/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
10 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji
do przeprowadzenia kontroli podatkowej dotyczącej
podatku od nieruchomości
 Zarzadzenie_Nr_22_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-04-11 13:22:28, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 21/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
10 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia
dodatkowego dnia wolnego od pracy w zamian za
święto przypadające w sobotę 2014 r.
 Zarzadzenie_Nr_21_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-04-10 14:45:05, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 20/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
3 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na wykonanie w 2014 r. zadania
publicznego w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej
 Zarzadzenie_Nr_20_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-04-03 08:58:23, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 19/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
3 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji
ds. przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014
r.
 Zarzadzenie_Nr_19_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-04-03 08:55:52, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 18/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
01 kwietnia 2014 r. dot.: powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: Rozbudowę
oczyszczalni ścieków w m. Gózd
 Zarzadzenie_Nr_18_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-04-02 14:55:33, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 17/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
26 marca 2014 r. dot.: powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na "INTERNET dla
wszystkich - umożliwienie dostępu do
szerokopasmowego internetu mieszkańcom z terenu
gminy Gózd"
 Zarzadzenie_Nr_17_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-03-26 11:22:52, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 16/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
24 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia kontroli podatkowej dotyczącej
podatku od nieruchomości
 Zarzadzenie_Nr_16_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-03-24 15:13:25, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 15/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
21 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze
gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i
plakatów wyborczych w wyborach do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014
r.
 Zarzadzenie_Nr_15_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-03-21 15:12:14, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 14/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
20 marca 2014 r. dot.: powołania Komisji
Przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu
komputerowego z oprogramowaniem oraz świadczenie
usługi dostępu do Internetu Beneficjentom
Ostatecznym w ramach projektu "INTERNET w gminie
Gózd - szansą na lepsze jutro..."
 Zarzadzenie_Nr_14_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-03-21 10:43:51, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 13/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
21.02.2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na wykonanie w 2014 roku zadania
publicznego w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej.
 Zarzadzenie1_Nr_13_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-02-21 12:45:15 Informację zaktualizowano 2014-02-21 12:46:17, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 12/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
21.02.2014r. w sprawie powołania Komisji do
spraw przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w
2014r.

Zarzadzenie_Nr_12_2014.pdf

Zal_1_do_zarzadzenia.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-02-21 12:24:59, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
12.02.2014r. dot: powołania Komisji Przetargowej
w sprawie postępowania w trybie przetargu
nieograniczonego na: Dostawę wyposażenia w
ramach zadania pod nazwą:"Rozbudowa budynku
Remizy Strażackiej z przystosowaniem pomieszczeń
na Świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem
terenu oraz wyposażeniem w miejscowości
Kiedrzyn, gmina Gózd".
 Zarzadzenie_11_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-02-14 13:19:58, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Wójta Gminy Gózd z dnia 6 lutego
2014r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych.
 Zarzadzenie_Nr_10_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-02-06 08:48:50, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 8/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
23 stycznia 2014r. w sprawie przeprowadzenia
odbioru pogwarancyjnego następujących
prac-poprawa stanu naturalnego i efektywności
energetycznej przez zastosowanie systemu solarnego
w placówkach szkolnych Gminy Gózd w ramach Umowy
Nr RU/41/2010 z dnia 20.07.2010r.
 Zarzadzenie_Nr_8_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-02-06 08:10:03, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 07/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
23 stycznia 2014r. w sprawie planu kontroli
zarządczej na 2014 rok w Urzędzie Gminy w
Goździe i jednostkach organizacyjnych Gminy.
 Zarzadzenie_Nr_7_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-02-06 08:04:37, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 9/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
31 stycznia 2014r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji dotyczących Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gózd w
2014r.

Zarzadzenie_nr_9_2014.pdf

projekt_uchwaly_program_opieki_nad_zwierzetami.pdf

zal_do_uchwaly_program_opieki_nad_zwierzetami.pdf

zal1_formularz_opiniowania_projektu.pdf

zal2_konsultacje_w_sprawie_programu_opieki_nad_zwierzetami.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-02-04 11:46:48, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 5/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
23.01.2014r. w sprawie powołania Komisji do spraw
przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014
roku.
 Zarzadzenie_nr_5_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-01-24 12:55:16, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 6/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
23.01.2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na wykonanie w 2014 roku zadania
publicznego w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej.

Zarzadzenie_nr_6_2014.pdf

zal1_do_zarzadzenia.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-24 12:23:23, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 04/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
20 stycznia 2014 r. w sprawie zwolnienia od pracy
w celu załatwienia spraw osobistych i
odpracowania czasu zwolnienia od pracy
 Zarzadzenie_Nr_04_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-01-21 11:22:24, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 03/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
08 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Zespołu
Utrzymania Rezultatów Projektu pn.: "Rozwój
elektronicznej administracji w samorządach
województwa mazowieckiego wspomagającej
niwelowanie dwudzielności potencjału
województwa wpisanego do Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
w działaniu 2.2 "Rozwój e-usług"
 Zarzadzenie_Nr_03_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-01-08 10:49:02, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 02/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
07 stycznia 2014 r. w sprawie wysokości stałych
zaliczek na 2014 r.
 Zarzadzenie_Nr_02_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-01-08 10:43:34, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
Zarządzenie Nr 01/2014 Wójta Gminy Gózd z dnia
07 stycznia 2014 r. w sprawie wysokości pogotowia
kasowego na 2014 r.
 Zarzadzenie_Nr_01_2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-01-08 10:41:51, wprowadzający: Agnieszka Dąbrowska
wersja do druku