bip.gozd.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.gozd.pl
Zarządzenia Wójta strona główna 
Zarządzenie Nr 59/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
16 października 2020 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: Zakup i dostawa
laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa - Zdalna szkoła+

Zarzadzenie_Nr_59_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-10-23 12:31:45.
Zarządzenie Nr 57/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
5 października 2020 r. w sprawie opracowania
Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Gózd w
warunkach zewnętrznego zagrożenia
bezpieczeństwa państwa w czasie wojny

Zarzadzenie_NR_57_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-10-08 13:35:28.
Zarządzenie Nr 58/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
7 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Gózd w
sprawie Rocznego programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2021 rok

Zarzadzenie_Nr_58_2020.pdf

Zarzadzenie_Nr_58_2020_zal1_formularz_opinii.pdf

Zarzadzenie_Nr_58_2020_zal2_zawiadomienie.pdf

Projekt_Program_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-10-07 15:55:30.
Zarządzenie Nr 56/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
22 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia
koordynatora do spraw dostępności

Zarzadzenie_Nr_56_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-10-01 09:33:37.
Zarządzenie Nr 55/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
16 września 2020 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Inwentaryzacja
indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy
Gózd"

Zarzadzenie_Nr_55_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-10-01 09:30:18.
Zarządzenie Nr 53/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
24 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia
regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu
Gminy w Goździe

Zarzadzenie_Nr_53_2020.pdf

Zarzadzenie_Nr_53_2020_zal_Regulamin.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-10-01 09:25:58.
Zarządzenie Nr 52/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
24 sierpnia 2020 r. w sprawie przyznania dotacji
celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych w 2020
r.

Zarzadzenie_Nr_52_2020.pdf

Zarzadzenie_Nr_52_2020_zal_wzor_umowy.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2020-10-01 09:22:30.
Zarządzenie Nr 54/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
9 września 2020 r. w sprawie udziału w
powiatowym ćwiczeniu obronnym we
współdziałaniu ze starostwem powiatowym,
służbami, inspekcjami, strażami z terenu
powiatu radomskiego

Zarzadzenie_Nr_54_2020

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-09-09 17:56:52.
Zarządzenie Nr 51/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
21 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji
konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko pracy: inspektor ds. godezji w
Urzędzie Gminy w Goździe

Zarzadzenie_Nr_51_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-08-21 13:55:41.
Zarządzenie Nr 41/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
22 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji
konkursowej do oceny ofert złożonych w
odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 26.06.2020 r. w
sprawie naboru partnera w celu wspólnej
realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020 Oś Priorytetowa IX Wspieranie
włączenia społecznego i walki z ubóstwem,
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa
osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu

Zarzadzenie_nr_41_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-08-20 13:55:04.
Zarządzenie Nr 50/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
18 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego

Zarzadzenie_Nr_50_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-08-19 10:56:02.
Zarządzenie Nr 49/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
18 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego

Zarzadzenie_Nr_49_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-08-19 10:54:55.
Zarządzenie Nr 48/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
18 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego

Zarzadzenie_Nr_48_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-08-19 10:53:46.
Zarządzenie Nr 47/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
18 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego

Zarzadzenie_Nr_47_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-08-19 10:52:39.
Zarządzenie Nr 46/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
18 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego

Zarzadzenie_Nr_46_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-08-19 10:51:19.
Zarządzenie Nr 45/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
14 sierpnia 2020 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: "Termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej na terenie
gminy Gózd, w tym: Zadanie I - Termomodernizacja
budynku Urzędu Gminy w Goździe; Zadanie II -
Termomodernizacja budynku OSP w Kuczkach-Kolonii"

Zarzadzenie_Nr_45_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-08-19 10:48:00.
Zarządzenie Nr 40/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
15 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji
konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko inspektora ds. geodezji

Zarzadzenie_Nr_40_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-08-19 10:43:20.
Zarządzenie Nr 44/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
12 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia dnia
wolnego dla pracowników Urzędu Gminy w Goździe
w zamian za dzień świąteczny przypadający 15
sierpnia 2020 roku

Zarzadzenie_Nr_44_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-08-12 12:00:04.
Zarządzenie Nr 43/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
10 sierpnia 2020r. w sprawie ograniczenia poboru
wody z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców
z terenu Gminy Gózd.
 Zarzadzenie_11082020.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-08-11 15:24:46.
Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
6 sierpnia 2020 r. w sprawie odbioru końcowego
zadania pn.: Remont dachu na budynku
Świetlico-Strażnicy w Kiedrzynie

Zarzadzenie_Nr_42_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-08-06 13:32:51 | Data modyfikacji: 2020-08-19 11:12:02.
Aneks nr 1 z dnia 17 lipca 2020 r. do Zarządzenie
Nr 28A/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia 1 czerwca
2020 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z
boisk sportowych na terenie gminy Gózd

Aneks_do_Zarzadzenie_Nr_28A_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-07-17 14:38:19.
Zarządzenie Nr 38/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
14 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na
stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Goździe

Zarzadzenie_Nr_38_2020_1.pdf

UG_140720_ogloszenie_wakat_1.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-07-14 14:00:37.
Zarządzenie Nr 37/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
6 lipca 2020 r. dot. powołania komisji w sprawie
postępowania w trybie zapytania ofertowego na:
Demontaż, odbiór, transport i utylizację
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
Gózd

Zarzadzenie_Nr_37_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-07-08 13:08:38.
Zarządzenie Nr 35/A/2020 Wójta Gminy Gózd z
dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia w roku
2020 przerw w funkcjonowaniu przedszkola
samorządowego oraz oddziałów przedszkolnych
przy szkołach podstawowych prowadzonych przez
gminę Gózd

Zarzadzenie_Nr_35_A_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-07-07 15:21:16.
Zarządzenie Nr 36/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
2 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji
konursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko inspektora ds. geodezji

Zarzadzenie_Nr_36_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-07-06 12:10:03.
Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
29 czerwca 2020 r. dotyczące powołania komisji
do przeprowadzenia postępowania w trybie
zapytania ofertowego na: Remont dachu na budynku
świetlico-strażnicy w Kiedrzynie

Zarzadzenie_Nr_35_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-06-30 13:13:24.
Zarządzenie Nr 34/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
23 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia na
obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i
plakatów wyborczych

Zarzadzenie_Nr_34_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-06-23 14:07:25.
Zarządzenie Nr 28A/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
1 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad
korzystania z boisk sportowych na terenie gminy
Gózd

Zarzadzenie_Nr_28A_2020.pdf

HARMONOGRAM_ORLIK_GOZD_2020_D_CIUPINSKI.pdf

HARMONOGRAM_ORLIK_KLWATKA_2020_P_GOŁĄBEK.pdf

HARMONOGRAM_ORLIK_KLWATKA_2020_R_PLAZA.pdf

HARMONOGRAM_ORLIK_MALECZYN_2020_J_PLAZA.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-06-18 12:21:36.
Zarządzenie Nr 33/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
17 czerwca 2020 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Grzmucin - etap I

Zarzadzenie_Nr_33_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-06-18 10:52:36.
Zarządzenie Nr 32/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego
Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego
Spisu Rolnego w 2020 roku

Zarzadzenie_Nr_32_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-06-10 15:25:21.
Zarządzenie Nr 30/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
3 czerwca 2020 r. dot. powołania komisji w
sprawie postępowania prowadzonego w trybie
zapytania ofertowego na: Usuwanie odpadów z folii
rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów,
opakowań po nawozach i typu Big-Bag

Zarzadzenie_Nr_30_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-06-03 12:48:54.
Zarządzenie Nr 29/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
3 czerwca 2020 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych
powstających w nieruchomościach zamieszkałych
na terenie gminy Gózd oraz z PSZOK od 1 lipca
2020 r. do 31 marca 2021 r.

Zarzadzenie_Nr_29_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-06-03 12:47:13.
Zarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
25 maja 2020 r. dot. powołania komisji w sprawie
postępowania prowadzonego w trybie zapytania
ofertowego na: Usuwanie odpadów z folii
rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów,
opakowań po nawozach i typu Big-Bag

Zarzadzenie_Nr_28_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-06-03 12:43:16.
Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
3 kwietnia 2020 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na: Budowa oświetlenia
ulicznego na terenie gminy Gózd w formule
"zaprojektuj i wybuduj"

Zarzadzenie_Nr_20_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-06-02 10:12:45.
Zarządzenie Nr 27/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
25 maja 2020 r. dot.: powołania komisji w celu
przeprowadzenia przetargu na sprzedaż składnika
rzeczowego majątku ruchomego tj. pojazdu marki
Mercedes-Benz, model LP 6.5t

Zarzadzenie_Nr_27_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-05-26 13:53:26.
Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
22 maja 2020 r. w sprawie zmiany w składzie
Zespołu Interdyscyplinarnego w Goździe

Zarzadzenie_Nr_26_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-05-25 13:43:18.
Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
22 maja 2020 r. w sprawie zmiany w składzie
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

Zarzadzenie_Nr_25_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-05-25 13:41:34.
Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
21 maja 2010 r. w sprawie wykonania uchwały nr
XII/91/2020 Rady Gminy Gózd z dnia 9 marca 2020
r. w sprawie podziału środków budżetowych na
finansowanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę
Gózd, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania
opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez
uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia,
na które dofinansowanie jest przyznawane w roku
2020

Zarzadzenie_Nr_24_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-05-21 15:06:12.
Zarządzenie Nr 23/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
13 maja 2020 r. dot.: powołania komisji w sprawie
postępowania w trybie zapytania ofertowego na:
Usuwanie odpadów: folii rolniczych, siatki i
sznurka do owijania balotów, opakowań po
nawozach i typu Big-Bag

Zarzadzenie_Nr_23_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-05-13 12:42:21.
Zarządzenie Nr 22/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
20 kwietnia 2020 r. dotyczy powołania komisji
przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu na
sprzedaż następujących składników rzeczowych
majątku ruchomego: pojad marki Mercedes-Benz oraz
pojad marki Star

Zarzadzenie_Nr_22_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-04-20 13:00:49.
Zarządzenie Nr 21/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
14 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu
kończącego służbę przygotowawczą

Zarzadzenie_Nr_21_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-04-17 11:16:32.
Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
30 marca 2020 roku dot.: powołania komisji w celu
oceny przydatności do dalszego użytkowania
składników rzeczowych majątku ruchomego

Wniosek_pelnomocnictwo_wybory_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-31 10:33:55 | Data modyfikacji: 2020-03-31 10:35:21.
Zarządzenie Nr 18/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
26 marca 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia
Nr 15/2020 w sprawie ogłoszenia konkursu na
stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Goździe

Zarzadzenie_Nr_18_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-26 16:02:57 | Data modyfikacji: 2020-03-26 16:04:59.
Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
23 marca 2020 r. w sprawie zamknięcia wszystkich
placów zabaw i boisk sportowych na terenie gminy
Gózd

Zarzadzenie_Nr_17_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-24 13:33:08.
Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
18 marca 2020 r. w sprawie wykonywania zadań
przez Urząd Gminy w Goździe i Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Goździe w sposób
wyłączający bezpośrednią obsługę
interesantów

Zarzadzenie_Nr_16_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-24 13:31:07.
Zarządzenie Nr 8/A/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
4 lutego 2020 r. w sprawie zasad gospodarowania
składnikami rzeczowymi majątku ruchomego
będącymi w dyspozycji Urzędu Gminy i jednostek
organizacyjnych gminy Gózd

Zarzadzenie_Nr_8_A_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-19 13:00:03.
Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
18 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na
stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Goździe

Zarzadzenie_Nr_15_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-18 15:08:47.
Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
16 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji
Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu
kończącego służbę przygotowawczą

Zarzadzenie_Nr_14_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-16 14:16:35.
Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
11 marca 2020 r. w sprawie zakazu organizacji
zajęć w związku z rozprzestrzenianiem się
koronawirusa SARS-CoV-2

Zarzadzenie_Nr_13_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-13 11:11:07.
Zarządzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
24 lutego 2020 r. w sprawie zmiany w planie
kontroli zarządczej na 2020 rok

Zarzadzenie_Nr_11_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-06 14:11:27.
Zarządzenie Nr 12/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
2 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goździe do
załatwiania spraw w imieniu Wójta, w tym
wydawania decyzji administracyjnych, postanowień
i zaświadczeń

Zarzadzenie_Nr_12_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-03-04 16:15:11.
Zarządzenie Nr 10/2010 Wójta Gminy Gózd z dnia
20 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji
konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko urzędnicze: Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Goździe

Zarzadzenie_Nr_10_2010.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 12:55:35.
Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
20 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji do
spraw przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020
roku

Zarzadzenie_Nr_9_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 12:52:56 | Data modyfikacji: 2020-02-20 12:56:30.
Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia 4
lutego 2020r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji dotyczących Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gózd w
2020r.

ROSiMK_040220_zarzadzenie_nr8.pdf

formularz_opiniowania.pdf

projekt_programu_opieki_nad_zwierzetami.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-02-04 10:59:33.
Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
30 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020
roku

Zarzadzenie_Nr_7_2020.pdf

UG_300120_ogloszenie.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-01-30 10:13:20.
Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
17 stycznia 2020 r. dot. powołania komisji
przetargowej w sprawie postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie
dokumentacji projektowo-wykonawczej na budowę
kanalizacji sanitarnej

Zarzadzenie_Nr_5_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-01-23 11:21:28.
Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
15 stycznia 2020 r. w sprawie planu kontroli
zarządczej na 2020 rok w Urzędzie Gminy w
Goździe i jednostkach organizacyjnych Gminy

Zarzadzenie_Nr_4_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-01-23 11:18:48.
Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia
14 stycznia 2020 r. dotyczy powołania komisji w
sprawie postępowania w trybie zapytania
ofertowego na: Świadczenie usług w zakresie
odławiania bezdomnych zwierząt z terenu gminy
Gózd i zapewnienia im miejsca w schronisku dla
bezdomnych zwierząt w 2020 roku.

Zarzadzenie_Nr_3_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-01-15 15:49:57.
Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia 2
stycznia 2020 r. w sprawie wysokości stałych
zaliczek na 2020 rok

Zarzadzenie_Nr_2_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-01-09 14:26:38.
Zarządzenie Nr 1/2020 Wójta Gminy Gózd z dnia 2
stycznia 2020 r. w sprawie wysokości pogotowia
kasowego na 2020 rok

Zarzadzenie_Nr_1_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-01-09 14:24:47.

Zobacz:
 2020 .  2019 .  2018 .  2017 .  2016 .  2015 .  2014 .  2013 .  2012 .  2011 .  2010 .  2009 .  2008 .  2007 .  2006 . 
Data wprowadzenia: 2020-01-09 14:24:47
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gozd.pl