bip.gozd.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Gózd www.gozd.pl
Postanowienia strona główna 

2021
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 3 grudnia
2021 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy w przedmiocie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie i eksploatacj farmy fotowoltaicznej o mocy
do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną na działce nr 517/1 obręb
Kłonówek-Kolonia, gm. Gózd

ROŚiMK_031221_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-12-03 14:50:52, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 25
października 2021 r. o umorzeniu postępowania w
sprawie wydania decyzji ustalającej warunki
zabudowy celu publicznego dla budowy kanalizacji
sanitarnej w miejscowościach Kuczki-Kolonia i
Niemianowice na działkach nr 965, 26, 25, 24, 44,
43, 964, 42, 41 położonych w m. Kuczki-Kolonia
oraz na działkach nr 27/6, 248/5, 248/6, 28/5,
29/1, 29/6, 29/5, 30/2, 33, 34, 253/2 położonych
w m. Niemianowice

BGK_241121_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-11-24 14:59:32, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 5
listopada 2021 r. o wyznaczeniu nowego terminu
załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie farmy fotowoltaicznej PEF PV 013 o mocy do
1 MW na częśći działek o nr. ewid. 687, 689
obręb 0012, gm. Gózd

ROŚiMK_051121_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-11-05 15:05:07, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 15
października 2021 r. o wyznaczeniu nowego terminu
załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie Elektrowni Słonecznej "PV GÓZD" wraz z
infrastrukturą towarzyszącą oraz stacjami
transformatorowymi o mocy do 2 MW z możliwością
podziału na mniejsze elektrownie na działkach nr
1020, 1021, obręb Gózd, gm. Gózd

ROŚiMK_151021_postanowienie2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-10-15 09:05:42, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 15
października 2021 r. o wyznaczeniu nowego terminu
załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na
działce o nr. ew. 88, 89/4, obręb Klwatka, gm.
Gózd

ROŚiMK_151021_postanowieneie1.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-10-15 08:59:38, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 10 czerwca
2021 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: Budowa fermy
fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie
0006 Kiedrzyn, na działce nr 14/2 w miejscowości
Kiedrzyn

ROSiMK_230621_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-06-23 11:18:46, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Postanowienie o sprostowaniu z urzędu oczywistej
omyłki w decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego znak: BGK.6733.17.2020 z dnia 2
listopada 2020 r. dla inwestycji polegającej na
budowie sieci elektroenergetycznej niskiego
napięcia na działkach o nr. ewid. 394/2, 394/3,
395/3, 395/4 (obręb 0005) w miejscowości
Małęczyn, gm. Gózd

BGK_170321_postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-03-17 11:58:29, wprowadzający: Agnieszka D?browska
Postanowienie Wójta Gminy Gózd z dnia 4 stycznia
2021 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy dotyczącej wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie stacji telekomunikacyjnej
nadawczo-odbiorczej WA-0084 wraz z wieżą
antenową oraz wewnętrzną linią zasilania w
miejscowości Gózd, powiat radomski na działce
ew. nr 843

ROSiMK_040121_Postanowienie.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-05 12:39:38, wprowadzający: Agnieszka D?browska

Zobacz:
 2023 .  2022 .  2021 .  2020 .  2019 . 
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gozd.pl