bip.gozd.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.gozd.pl
Formularze do pobrania strona główna 
Wniosek o podział nieruchomości

wniosek_o_podzial_nieruchomosci_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2023-05-18 14:33:51.
Wniosek o zakup preferencyjny palwia stałego

Wniosek_zakup_wegla.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-11-25 14:16:38.
Deklaracja o wymianie źródeł ciepła

deklaracja-wymiana-zrodel-ciepla.docx

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2022-06-29 10:25:16.
Oświadczenie o rezygnacji z przysługującego
prawa do wniesienia odwołania od
postanowienia/decyzji

oświadczenie_odwołanie_decyzja.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-01-22 10:23:39.
Wniosek o wydanie kopii decyzji zatwierdzającej
podział nieruchomości

wniosek_o_wydanie_kopii_decyzji.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2021-01-22 10:21:19.
Wniosek o potwierdzenie pracy w gospodarstwie
rolnym na podstawie zeznań świadków

wniosek_potwierdzenie_pracy.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2020-01-23 11:26:11.
Ankieta dotycząca zadeklarowania zbiornika
bezodpływowego (szamba) lub przydomowej
oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej

ROSiMK_ankieta_2020.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-02-19 11:59:55.
Wniosek o wydanie zezwolenia na
utrzymywanie/hodowanie psa zaliczanego do rasy
psów uznawanych za agresywne
 wniosek_utrzymywanie_psa_agresywnego.docx

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2018-01-10 14:08:21.
Wniosek o udzielenie pomocy na usunięcie z
obiektów budowlanych wyrobów zawierających
azbest

Wniosek_azbest_2023.pdf

Zal1_oswiadczenie_2023.pdf

Zal2_oswiadczenie_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-12-08 12:12:24.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie
drzewa/drzew/krzewów dla osób prawnych i osób
fizycznych usuwających drzewa w związku z
prowadzeniem działalności gospodarczej

WNIOSEK_wycinka_2017

Wniosek_wycinka_2017_zal1_oswiadczenie

Wniosek_zal2_oswiadczenie

Informacja_zmiana_przepisów_wycinka_drzew_2017

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-07-18 08:38:29 | Data modyfikacji: 2017-07-18 15:07:26.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa przez osobę
fizyczną

Zgloszenie_usuniecie_drzew_osoba_fizyczna

Informacja_zmiana_przepisów_2017_wycinka_drzew

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-06-23 09:58:21 | Data modyfikacji: 2017-07-18 08:49:58.
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie: - ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami; - prowadzenia schronisk
dla bezdomnych zwierząt; - prowadzenia grzebowisk
i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
 RGG_280116_wniosek.doc

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2015-02-25 15:21:15 | Data modyfikacji: 2016-01-28 15:03:36.
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Klauzula_informacyjna_RODO_numeracja_porzadkowa.pdf

wniosek_o_numer_porzadkowy_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2014-02-18 08:26:31 | Data modyfikacji: 2023-05-18 14:32:00.
Wniosek o zaświadczenie czy toczyło się
postępowanie uwłaszczeniowe
 wniosek_o_zaswiadczenie_czy_toczylo_sie_postepowanie_uwlaszczeniowe.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-02-18 08:25:25.
Wniosek o wydanie postanowienia/decyzji w związku
z podziałem nieruchomości

KLAUZULA_informacyjna_RODO_podzial_i_rozgraniczenie.pdf

KLAUZULA_informacyjna_1_RODO_podzial_i_rozgrniczenie.pdf

wniosek_o_podział_nieruchomości.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka D?browska | Data wprowadzenia: 2014-02-18 08:23:43 | Data modyfikacji: 2021-01-22 10:18:51.
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

Klauzula_nformacyjna_RODO_podzial_i_rozgraniczenie.pdf

KLauzla_informacyjna_2_RODO_podzial_i_rozgrniczenie.pdf

 wniosek_o_rozgraniczenie_nieruchomosci.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2014-02-18 08:22:35.

Zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.


Opłata skarbowa:


- od decyzji 107 zł


zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)


Podstawa prawna:


- art. 7 ust 1 pkt 2 ust 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 2008  z późniejszymi zmianami)


- Uchwała Nr XXVI/152/2012 Rady Gminy Gózd  z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.


Miejsce załatwienia sprawy:


Urząd Gminy w Goździe, ul. Radomska 7, Referat Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska.


Termin załatwienia:


Wydanie decyzji następuje w terminie 1 miesiąca – od daty wpływu wniosku, w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy


Tryb odwoławczy:


Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu w ciągu 14 dnia od daty doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje:


Warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców w zakresie:


Opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.


Gminne jednostki organizacyjne prowadzące na terenie własnej gminy działalność w wyżej wymienionym zakresie nie mają obowiązku uzyskania zezwoleń, ale muszą spełniać warunki wymagane przy udzielaniu takich zezwoleń.


Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:


 - imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP),


- określenie przedmiotu i obszaru działalności


- określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,


- informacja o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem


- proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności


- określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia


Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.


Przedsiębiorca ubiegających się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.


Odmowa wydania zezwolenia


Wójt odmówi wydania zezwolenia w wyżej określonym zakresie jeżeli zamierzony sposób gospodarowania odpadami lub nieczystościami ciekłymi:


 1. jest niezgodny z wymaganiami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)


 2. mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska


Załączniki do pobrania:


- wzór wniosku o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych


 Załączniki do pobrania: 

Wzor_wniosku_o_wydanie_zezwolenia_na_ _oproznianie_zbiornikOw_bezodplywowych_i_transport_nieczystości_ cieklych.pdf

Oswiadczenie_o_braku_zaleglosci_podatkowych.pdf

wniosek_o_wpis_do_rejestru_dzialalnosci_regulowanej_w_zakresie_odbierania_odpadow_komunalnych.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2013-05-15 13:02:27 | Data modyfikacji: 2014-02-18 08:31:09.
Ocena stanu i możliwości bezpiecznego
użytkowania wyrobów zawierających azbest.
 Ocena _stanu_i_mozliwosci.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-10-15 13:57:44 | Data modyfikacji: 2011-01-10 12:01:22.
Informacja o wyrobach zawierających azbest i
miejscu ich wykorzystywania.
 Informacja.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-10-15 13:56:11 | Data modyfikacji: 2011-01-10 11:57:38.
Informacja o wyrobach zawierających azbest,
których wykorzystywanie zostało zakończone.
 Informacja_2.pdf.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-10-15 13:54:43 | Data modyfikacji: 2011-01-10 11:59:31.
Umowa dzierżawy
 umowa_dzierzawy.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-04-01 11:36:04 | Data modyfikacji: 2011-01-10 12:22:40.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

wniosek_o_wydanie_decyzji_o_srodowiskowych_uwarunkowaniach.doc

wydanie_ decyzji_ o_ srodowiskowych_ uwarunkowaniach_220915.doc

wykaz_ dokumentow_220915.doc

wniosek_o_przeniesienie_decyzji_o_srodowiskowych_uwarunkowaniach.doc

oswiadczenia_do_przeniesienia_decyzji_o_srodowiskowych_uwarunkowaniach.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2009-03-31 13:35:09 | Data modyfikacji: 2013-11-15 13:25:51.

Zobacz:
 Referat Budownictwa .  Urząd Stanu Cywilnego + dowody osobiste .  Ewidencja Działalności Gospodarczej .  Ewidencja Ludności .  Referat Rolnictwa .  Referat Finansowy .  Stanowisko ds. OC i Zarządzania Kryzysowego . 
Data wprowadzenia: 2009-03-31 13:35:09
Data modyfikacji: 2013-11-15 13:25:51
Opublikowane przez: Agnieszka Dąbrowska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gozd.pl